May 24th

ގއ. އަތޮޅުގެ ޤުރްއާން އޮޑިޝަން ބޭއްވުން

ކީރިތި ޤުރްއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒުން ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވަވަމުން ގެންދަވާ ޤައުމީ ޤުރްއާން މުބާރާތަށް ކުދިން ހޮވުމަށްޓަކައި ކޮންމެ އަތޮޅަކުންވެސް އޮޑިޝަނެއް ބާއްވާ މި މުބާރާތަށް ކުދިން ހޮވާގޮތަށް ހަމަޖައްސަވާފައިވާތީ މިއަތޮޅުން ބާއްވަންޖެހޭ ޤުރްއާން އޮޑިޝަން މި މެއި މަހުގެ 19 . 20 މި ދެދުވަހުގައި ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގައި ބާއްވައިފިއެވެ. މި އަހަރު މިބޭއްވުނު ޤުރްއާން އޮޑިޝަންގައި ގއ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒާއި ، ގއ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ އިތުރުން ގެ. މާމެންދޫ [...]

ތަފްސީލް