Jun 20th

3ވަނަ އަތޮޅުކައުންސިލް ތަޢާރަފްވުމުގެ ގޮތުން ކޫއްޑޫ އަށް ވަޑައިގެން ކޫއްޑޫގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

3ވަނަ އަތޮޅުކައުންސިލް އިންތިޚާބުވުމަށްފަހު ތަޢާރަފް ވުމަށްޓަކައި ކުރަމުންދާ ދަތުރުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޓީމް މިއަދު ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް މޯލްޑިވްސްއަށް ވަޑައިގެންނެވި އެވެ. މި ދަތުރުގައި ކޫއްޑޫގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ އިސްމުވައްޒަފުންނާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ކޫއްޑޫގެ މަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި ކަންތައްތަކާއިބެހޭ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް މިވަގުތަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިތައް ހިއްސާ ކުރެވިފައިވެ އެވެ.   މި ބައްދަލުވުމުގައި ކޫއްޑޫގެ ރީޖަނަލް މެނޭޖަރ މަސްޢޫދު އަޙުމަދު، ކޫއްޑޫގެ އެކި ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ހެޑުން، އަދި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙުމަދު ފުއާދު ނާއިބްރައީސް [...]

ތަފްސީލް
Jun 15th

3ވަނަ އަތޮޅުކައުންސިލް ތަޢާރަފްވުމުގެ ގޮތުން 3 ރަށަކަށް ވަޑައިގެން ވަޑައިގެން ރަށުކައުންސިލާއި ސެކްޓަރތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

3ވަނަ އަތޮޅުކައުންސިލް އިންތިޚާބުވުމަށްފަހު އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކާއި ބައްދަލުކޮށް ތަޢާރަފް ވުމަށްޓަކައި ރަށްރަށަށް ކުރަމުންދާ ދަތުރުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޓީމް މިއަދު  މި އަތޮޅު ކޮނޑޭ، ކަނޑުހުޅުދޫ އަދި ގެމަނަފުއްޓަށް ވަޑައިގެން،  އެ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކާއިރައްޔިތުންނަށް ޚިދްމަތް ދިނުމަށް ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ސެކްޓަރތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާ ސެކްޓަރ ތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކޮށް، ހުރި ދަތިތައް އޮޅުންފިލުވާ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރައްވާފައިވެ އެވެ. އަދި  މީގެ އިތުރުން އެ ރަށްރަށުގެ މިހާރު ކުރިއަށްދާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢު ތައް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޓީމުން ބައްލަވައިލެއްވި އެވެ.   [...]

ތަފްސީލް
Jun 15th

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ 3ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމި ކަންތައްތައް

ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދު ފާސްކުރުން. މިކަން ނިންމެވީ:       ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ 50 ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގައި މިދަންނަވާ ގޮތަށް އިސްލާހުކޮށް ދެއްވުމަށާއި،”ދާއިރާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ދާއިރާއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާ އަދި ދާއިރާގެ ކަންކަމުގައި އުޅުއްވާނަމަ ފުރުއްވުމުގެ ކުރިން ރައިސް ނުވަތަ ނާއިބު ރައީސް ނުވަތަ ކައުންސިލް ހިންގުމާއި ޙަވާލުވެހުންނެވި ބޭފުޅަކަށް ފޯނުން ނުވަތަ އެސް.އެމް.އެސް އަކުން އަންގަންވާނެއެވެ.” މިގޮތަށް ބަދަލު ގެނައުމަށްފަހު ކައުންސިލުން ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދު ފާސްކުރުމަށް ފެންނަ ކަމަށް ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ [...]

ތަފްސީލް
Jun 14th

3ވަނަ އަތޮޅުކައުންސިލް ތަޢާރަފްވުމުގެ ގޮތުން 4 ރަށަކަށް ވަޑައިގެން ވަޑައިގެން ރަށުކައުންސިލާއި ސެކްޓަރތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

 3ވަނަ އަތޮޅުކައުންސިލް އިންތިޚާބުވުމަށްފަހު އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކާއި ބައްދަލުކޮށް ތަޢާރަފް ވުމަށްޓަކައި ރަށްރަށަށް ކުރަމުންދާ ދަތުރުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޓީމް މިއަދު  މި އަތޮޅުގެ 4 ރަށަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އެ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކާއިރައްޔިތުންނަށް ޚިދްމަތް ދިނުމަށް ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ސެކްޓަރތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާ ސެކްޓަރ ތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލިކޮށް، ހުރި ދަތިތައް އޮޅުންފިލުވާ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރައްވާފައިވެ އެވެ. އަދި  މީގެ އިތުރުން އެ ރަށްރަށުގެ މިހާރު ކުރިއަށްދާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢު ތައް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޓީމުން ބައްލަވައިލެއްވި އެވެ.  މި ޓީމުގެ ބޭފުޅުން [...]

ތަފްސީލް
Jun 13th

3ވަނަ އަތޮޅުކައުންސިލް ތަޢާރަފްވުމުގެ ގޮތުން ކޮލަމާފުށްޓަށް ވަޑައިގެން ކޮލަމާފުށީ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

3ވަނަ އަތޮޅުކައުންސިލް އިންތިޚާބުވުމަށްފަހު އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކާއި ބައްދަލުކޮށް ތަޢާރަފް ވުމަށްޓަކައި ރަށްރަށަށް ކުރަމުންދާ ދަތުރުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޓީމް މިއަދު ކޮލަމާފުށްޓަށް ވަޑައިގެންނެވި އެވެ. މި ދަތުރުގައި ކޮލަމާފުށީ ސެކްޓަރތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި، ރަށުކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވާ މަޢުލޫމާތު ހިއްޞާ ކޮށް ކައުންސިލްގައި ހުރި ދަތިތައް އޮޅުންފިލުވާ މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެ އެވެ.   މި ދަތުރުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙުމަދު ފުއާދު ނާއިބްރައީސް އަޙުމަދު ނަޒްމީން އަދި ކައުންސިލަރ ޙުސައިން އާދަމް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި އެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން އިދާރާގެ [...]

ތަފްސީލް
Jun 07th

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ 3ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 1ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމި ކަންތައްތައް

3ވަނަ ދައުރުގެ 1ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުން ތައް

ތަފްސީލް
Jun 07th

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ 3ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 1ވަނަ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި

ަތޮޅުކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 1 ވަނަ ބައްދަލުވުން 06  ޖޫން 2017 ވީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:00 ގައި    އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙުމަދު ފުއާދެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ނާއިބްރައީސް އަޙުމަދު ނަޒްމީން އަދި ކައުންސިލަރ ޙުސައިން އާދަމް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި އެވެ.  މި ބައްދަލުވުމުން ނިމުނު ކަންތައްތަކަކީ: އިދާރާގެ ޗެކްތަކުގައި ސޮއިކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅައި ޤަރާރެއް ފާސްކުރުން މިކަން [...]

ތަފްސީލް
Jun 04th

ތިންވަނަ އަތޮޅުކައުންސިލް ހުވާކުރުމާއި ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތައް ހުވާކުރުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން 6 މެއި 2017 ގައި ބޭއްވުނު ލޯކަލްކައުންސިލް އިންތިޚާބް ކާމިޔާބް ކުރެއްވި ފަރާތްތައް ހުވާކުރުން މުޅި ރާއްޖޭގައި 3 ޖޫން 2017 ގައި ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މިގޮތުން މިއަތޮޅު ކޮލަމާފުށި ، މާމެންދޫ ، ގެމަނަފުށި ކައުންސިލް ހުވާކުރުން 3 ޖޫން 2017 ގެ މެންދުރު 1.00 ގައިބޭއްވުނު އިރު ވިލިނގިލި ، ނިލަންދޫ ، ދާންދޫ ، ދެއްވަދޫ ، ކޮނޑޭ ، ކަނޑުހުޅުދޫ [...]

ތަފްސީލް