Oct 30th

ސްޓޭޓް ހައުސްގައި ކުރިން ބޭނުންކުރި ބައެއް ތަކެތި ނީލަން ކިއުން

މިއަތޮޅު ސްޓޭޓް ހައުސް ( ކުރީގެ އަތޮޅުގެ ) ގައި ބޭނުންކުރި ބާ ފަރުނީޗަރު ތަކާއި ބޭނުން ނުކުރެވޭ އެހެނިހެން ތަކެތި ނީލަން ކިއުން 27 އަދި 28 އޮކްޓޯބަރ 2017 ގައި ސްޓޭޓް ހައުސް ގޯތި ތެރޭގައި ބޭއްވިފައިވެއެވެ. ނީލަން ކިއުން ކުރިޔަށް ގެންދަވާފައިވަނީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ހަސަން ދީދީ އާއި އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ހަސަނެވެ. 2 ދުވަހުގެ މަތިން ކިއުނު ނީލަމުގައި ނީލަން ކިޔަން ނިންމެވި ހުރިހާ [...]

ތަފްސީލް
Oct 30th

އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީއޮފް މޯލްޑިވްސް އާއިއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން

އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ވައިސް ޗާންސެލަރ އަލްފާޟިލާ ހައްވާ ލަޠީފް އާއިއެކު އަތޮޅުކައުންސިލް އިން 29 އޮކްޓޯބަރ 2017 ގައި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ބޭއްވުނު މިބައްދަލުވުމުގައި ވައިސް ޗާންސެލަރ ގެ އިތުރުން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ފުއާދާއި ، ނާއިބްރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނަޒްމީން އާއި ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް ޙުސައިން އާދަމާއި ، އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ހަސަން އާއި އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް އަބްދުލް ޙަމީދު [...]

ތަފްސީލް
Oct 30th

ގއ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ އަހަރީ އިނާމް ދިނުމުގެ ޖަލްސާ ބާއްވައިފި

މިއަތޮޅު އަތޮޅުތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ އަހަރީ އިނާމް ދިނުމުގެ ޖަލްސާ 28 އޮކްޓޯބަރ 2017 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ގއ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި ބާއްވައިފިއެވެ. މިޚާއްޞަ ޖަލްސާ ޝަރަފްވެރި ކޮށްދެއްވީ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ވައިސް ޗާންސެލަރ އަލްފާޟިލާ ހައްވާ ލަޠީފެވެ. މީގެ އިތުރުން މިރަސްމިއްޔާތުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ފުއާދާއި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނާއިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނަޒްމީން އާއި ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް ޙުސައިން އާދަމްގެ އިތުރުން ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ [...]

ތަފްސީލް
Oct 24th

އަތޮޅުކައުންސިލުންދޭ އެވޯޑް ދިނުމުގެ ސިތާސަތު

Award dhinumuge siyaasathu (2)

ތަފްސީލް
Oct 24th

އުތުރު ހުވަދޫ އެވޯޑަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް

Award aplication form

ތަފްސީލް
Oct 22nd

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އުޅަނދުތަކަށް ބޭނުންވާ ޕެޓްރޯލް އަދި ޑީސަލް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

Council ge ulhandhuthakah beynunvaa petrol suplykohdhinumah

ތަފްސީލް
Oct 22nd

ސްޓޭޓް ހައުސްގެ ބައެއްތަކެތި ނީލަން ކިއުން

state house ge baeh thakethi neelankiun

ތަފްސީލް
Oct 22nd

ކައުންސިލަރުންގެ އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމާއި، ކައުންސިލަތކުގެ މަހާސިންތާ ނިމިއްޖެ

އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު ގއ. އަތޮޅަށް އަމާޒުކޮށް ބޭއްވުނު ކައުންސިލަރުންގެ އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމާއި ކައުންސިލްތަކުގެ މަހާސިންތާ 16 އޮކްޓޯބަރ 2017 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ނިމިއްޖެ އެވެ .

ތަފްސީލް
Oct 19th

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އިސްބޭފުޅުންނާއިއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

ގއ. އަތޮޅުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ޕޮލިހުންގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގުމުގައި ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކާއި ކަންކަން ހައްލުކުރުމުގައި ކުރިމަތިވަމުންދާ ގޮންޖެހުންތަކާއި ކުރިޔަށް އޮތަނުގައި އިސްކަން ދީގެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ގއ. އަތޮޅަށް ހަމަޖައްސަވާފައިވާ އިސްބޭފުޅުންނާއި އަދި ރީޖަނަލް ކޮމާންޑަރާއިއެކު 19 އޮކްޓޯބަރ 2017 ގައި ގއ. އަތޮޅުކައުންސިލްގައި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައިވެއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ގއ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ފުއާދުގެ ކައުންސިލަރ ޙުސައިން އާދަމާއި ، [...]

ތަފްސީލް
Oct 17th

ގއ. އަތޮޅުގެ ރަށުކައުންސިލްތައް ވީޑިޔޯ ކޮންފަރެންސް ސިސްޓަމުން ގުޅާލުން

 ގއ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކާއި އަތޮޅުކައުންސިލާއި ވީޑިޔޯ ކޮންފަރެންސް ސިސްޓަމުން މިއަދު ގުޅާލެވިއްޖެ. ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު ވީޑިޔޯ ކޮންފަރެންސް ސިސްޓަމުން އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ކައުންސިލް އިދާރާތައް ގުޅާލެވުމުން ކައުންސިލްތައް ހިންގުމުގައި އިތުރުފަސޭހަތަކެއް ލިބި ކަންކަން ހައްލުކުރުމުގައި ބޮޑު ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ. ވީޑިޔޯ ކޮންފަރެންސް ސިސްޓަމް ގުޅާލުމަށް ފަހު ސިސްޓަމް ބޭނުންކޮށްގެން ރަށުކައުންސިލްތަކާއި އެކު މިއަދު މިއަދު ވީޑިޔޯ ކޮންފަރެންސް މީޓިންގ އެއް ބޭއްވިފައިވެއެވެ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އާއި ނާއިބްރައީސް އަޙްމަދު ނަޒްމީން އާއި ކައުންސިލަރ [...]

ތަފްސީލް