Apr 19th

ގއ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ގއ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒާއި ބައްދަލުކުރުން

ގއ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ގޯތިތެރޭގައި ފެންބޮޑުވާ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ތައުލީމީ މަރުކަޒުން ކުރައްވަން ނިންމަވާފައިވާ މަސައްކަތަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅުކައުންސިލުން ހޯދަން ހުށަހަޅާފައިވާ ތަކެތީގެ އެހީ ވެދެއްވަން 17 އެޕްރީލް 2018 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ 33 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުން ނިންމަވާފައިވާތީ އެކަމާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ތައުލީމީ މަރުކަޒާއި ހިއްސާކުރުމަށާއި އަދި ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ބާއްވަން ހަމަޖެއްސެވި ތައުލީމީދާއިރާގެ އިސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ހުއްދަ ދެއްވާފައިވާތީ މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި އެ [...]

ތަފްސީލް
Apr 19th

ގއ. ވިލިނގިލީ ނެލަމް ގޭގެ ސުނާމީ ގޭގެ އިމާރާތަށް ބައެއް އިތުރުކުރުމަށް ހަމަޖައްސާ ކަމާއިބެހޭ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުން

2004 ވަނަ އަހަރުގެ ސުނާމީ ކާރިސާ އާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުން އަލަށް އިމާރާތް ކުރައްވަން ހަމަޖެއްސެވި ގއ. ވިލިނގިލީ ނެލަމް ގޭގައި އިމާރާތް ކުރަންޖެހޭ ގެ އިމާރާތް ކުރަން ބެލިއިރު އެކަށީގެންވާ ޖާގަ ނެތުމާއިއެކު އިމާރާތުން ބައެއް އުނިކޮށް ގެ އިމާރާތް ކުރެވިފައިވާތީ އެ އިމާރާތަށް އިތުރުކުރަންޖެހޭ ބައި އިތުރު ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާންސްޓްރަކްޗަރ އިން ނިންމަވާ އިތުރުކުރަންޖެހޭ ބައި އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ހޯމް އެކްސެލެންސް އިންވެސްޓްމެންޓާއި ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ދެމެދު 17 [...]

ތަފްސީލް
Apr 12th

ގއ. އަތޮޅު ތައުލީމީމަރުކަޒުގެ ސީނިއަރ މެނޭޖްމެންޓުން އަތޮޅުކައުންސިލާއި އެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

ގއ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ޕްރިންސިޕަލް ކަމުގެ މަގާމަށް ގއ. ވިލިނގިލީ އަންނާރުމާއާގޭ އަލްފާޟިލް ތަމްހީދު ހަމަޖެއްސެވުމާއި ގުޅިގެން އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ތައާރަފްވެ ލެއްވުމަށާއި އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގަ މިވަގުތަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކާއި އަދި ރޭވިފައިވާ ބައެއް މުހިއްމު މަސައްކަތްތަކުގައި އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރުމަށްޓަކައި 11 އެޕްރީލް 2018 ގައި ގއ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުން ގއ އަތޮޅު ކައުންސިލާއި އެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ޕްރިންސިޕަލް ތަމްހީދުގެ [...]

ތަފްސީލް