May 28th

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ 03ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 37ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމި ކަންތައްތައް

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ 3 ވަނަ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 37 ވަނަ ބައްދަލުވުން 22 މެއި 2018 ( އަންގާރަ ދުވަސް ) ގައިވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުން ނިމުނު ކަންތައްތަކަކީ:- އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އުޅަނދުފަހަރަށް ބޭނުންވާ ޕެޓްރޯލް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ އެސްޓިމޭޓްތައް އިވްލުއޭޓް ކުރުމަށްފަހު، ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން ނިންމެވި ގޮތް:   އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އުޅަނދުފަހަރަށް ބޭނުންވާ ޕެޓްރޯލް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ އެސްޓިމޭޓްތައް އިވްލުއޭޓް ކުރުމަށްފަހު، ބިޑް ކޮމިޓީން [...]

ތަފްސީލް
May 28th

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ 03ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 36ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމި ކަންތައްތައް

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ 3 ވަނަ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 36 ވަނަ ބައްދަލުވުން 15 މެއި 2018 ( އަންގާރަ ދުވަސް ) ގައި ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުން ނިމުނު ކަންތައްތަކަކީ:- ކައުންސިލް އިދާރާގެ މަގުފާރުގެ ޑިޒައިން ކުރުމާއި އަދި އަތޮޅުގޭގެ އައުޑޯ ޕާރކް ޑިޒައިން ކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުން ނިންމެވި ގޮތް:   ކައުންސިލް އިދާރާގެ މަގުފާރުގެ ޑިޒައިން ކުރުމާއި އަދި އަތޮޅުގޭގެ އައުޑޯ ޕާރކް ޑިޒައިން ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 3 ފަރާތުގެ ކޯޓޭޝަން ހޯދުމަށްފަހު، އެކޯޓޭޝަން [...]

ތަފްސީލް
May 28th

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ 03ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 35ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމި ކަންތައްތައް

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ 3ވަނަ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 35 ވަނަ ބައްދަލުވުން 08 މެއި 2018 ( އަންގާރަ ދުވަސް ) ގައިވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުން ނިމުނު ކަންތައްތަކަކީ:  2018ވަނަ އަހަރު މަސައްކަތު ތާވަލަށް ބަދަލުގެނަވިފައިވާތީ އިސްލާހު ކުރެވުނު މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓް ފާސްކުރުން. ނިންމެވި ގޮތް:   ކައުންސިލާއި ބަޖެޓް ޝެކްޝަނާއި އެކު ކުރެވުނު މަޝްވަރާގެ މަތިން މަސައްކަތް ތާވަލުގައި ހިމެނިފައިވާ ބައެއް ޙަރަކާތްތައް މަދުކޮށް -/7866086 ( ހަތް މިލިއަށް އަށްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ހަހާސް އަށްޑިހަ ހަ [...]

ތަފްސީލް
May 28th

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ 03ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 33ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމި ކަންތައްތައް

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ތިންވަނަ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 33 ވަނަ ބައްދަލުވުން 17 އެޕްރީލް 2018 ( އަންގާރަ ދުވަސް ) ގައި ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުން ނިމުނު ކަންތައްތަކަކީ: 32 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ނިންމެވި ގޮތް:   32ވަނަ  ބައްދަލުވުމުގެ  ޔައުމިއްޔާ  ފާސްކުރުމަށް  ރިޔާސަތުން  ހުށަހެޅުމުން  އެއްވެސް   ކައުންސިލަރަކު ޔައުމިއްޔާއަށް  އިސްލާހެއް  ހުށަހަޅުއްވާފައިނުވާތީ  ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާގުން ފާސްކުރެވުނެވެ. މުޙައްމަދު ފަތުހީ އެހެން ވަޒީފާއަކަށް ބަދަލުވާން ބޭނުންވާތީ ވަޒީފާއިން ވީއްލައި ދިނުމާއިމެދު އިޢުތިރާޟެއް ނެތްކަމުގެ ލިއުމެއް ހޯދުމަށް [...]

ތަފްސީލް
May 28th

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ 03ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 32ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމި ކަންތައްތައް

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ތިންވަނަ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 32 ވަނަ ބައްދަލުވުން 10 އެޕްރީލް 2018 ( އަންގާރަ ދުވަސް ) ގައިވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުން ނިމުނު ކަންތައްތަކަކީ:  އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ އާއި އަތޮޅުގޭގެ އޭސީ މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މުއްދަތު 09 މާރޗް 2018 އަށް ހަމަވެފައިވާތީ މިމަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތަކާއިމެދު ކައުންސިލްގެ ލަފާފުޅަކަށް އެދި. ނިންމެވި ގޮތް:   އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއި އަތޮޅުގޭގެ އޭސީ މަރާމާތުކޮށް ބަލަހައްޓައި ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރުމަށް ފެންނަ ކަމަށް [...]

ތަފްސީލް
May 27th

އައުޓްސޯސްކޮށް ޕެޓްރޯލްގެ ޚިދްމަތް ހޯދުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އުޅަނދު ތަކަށް ބޭނުންވާ ޕެޓްރޯލްގެ ޚިދްމަތް ޒަލްދާން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ހޯދުމާއި ބެހޭ އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއި ކުރެވިއްޖެއެވެ. މިއަދުން ފެށިގެން 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޚިދްމަތް ހޯދުމަށް ޒަލްދާން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ދެމެދު ސޮއި ކުރެވުނު މި އެއްބަސްވުމުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ފުއާދެވެ. ޒަލްދާން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ ކުންފުނީގެ [...]

ތަފްސީލް
May 27th

އަތޮޅުކައުންސިލާއި ސްޓޭޓް ހައުސްގެ އޭސީ މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށްފި

އަތޮޅުކައުންސިލާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ސްޓޭޓްހައުސްގެ އެއަރކޮންޑިޝަންތައް މަޜާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން މުއްކު ޓްރޭޑިންގ އާއި ހަވާލުކޮށް ކަމާއިބެހޭ އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ( 27 މެއި 2018 ) ގައި ސޮއި ކުރެވިއްޖެ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ، މުއްކު ޓްރޭޑިންގ އާއި ދެމެދު ސޮއި ކުރެވުނު މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މުއްކު ޓްރޭޑިންގ ގެ ފަރާތުން އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ސްޓޭޓްހައުސްގެ އެއަރކޮންޑިޝަންތައް މިއަދުން ފެށިގެން މީލާދީން 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މަރާމާތުކޮށް ބަލަހައްޓާނެއެވެ.   މިއަދު ސޮއި [...]

ތަފްސީލް