Jun 24th

ޕޮލިސްށްޓޭޝަންގެ ފަރާތުން އަތޮޅުކައުންސިލާއި އެކު މިއަދު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

ގއ. ވިލިނގިލީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ފަރާތުން އަތޮޅުކައުންސިލާ އެކު މި އަދު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައިވެ އެވެ.  މި ބައްދަލުވުމުގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންއާއި އަތޮޅުކައުންސިލާ ގުޅިގެން ކުރެވިދާނެ ބައެއް ކަންތައްތަކާ މެދު ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވުނު. މި ބައްދަލުވުމުގައި ރީޖަނަލް ކޮމާންޑަރ އަދި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ އިސް ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި.

ތަފްސީލް
Jun 12th

މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ޚާއްޞަ ތަރާވީހެއް ބާއްވައިފި

މިއިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން 10 ޖޫން 2018 ދުވަހުގެ ރޭ ޚާއްޞާ ތަރާވީހެއް ބާއްވައިފި. ކައުންސިލްގެ ޓްރެއިނިންގ ރޫމުގައި ބޭއްވި މި ތަރާވީހުގައި ކައުންސިލްގެ ސްޓާފުންނާއި ކުރިން ކައުންސިލްގައި މަސައްކަތް  ކުރެއްވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ވިލިނގިލީ ގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނާއި ، ވިލިނގިލީގެ ސެކްޓަރ ތަކުގެ އިސްބޭފުޅުންނާއި ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ ކައުންސިލަރުންނާއި ކުރީގެ ކައުންސެލަރުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ތަފްސީލް
Jun 12th

އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދްމަތް ދިނުން

މިއިދާރާއިން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށް ދެމުންދާ ޚިދްމަތްތައް  އިތުރަށް  ފުޅާކޮށް  ހަލުއިކުރުމަށްޓަކައި  އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދްމަތް ( 100 އެމްބީ ) 10 ޖޫން 2018 ގައި ދޭން ފެށިފައިވެއެވެ. ދިރާގު މެދުވެރިކޮށް ގާއިމްކުރި އިންޓަރނެޓްގެ މިޚިދްމަތުގެ ސަބަބުން ކައުންސިލްގެ ސްޓާފުންނަށް ފަސޭހަތަކެއް ލިބި ދެމުންދާ ޚިދްމަތްތަކަށް އިތުރު ހަލުއިކަމެއް ލިބިގެން ދާނެއެވެ.

ތަފްސީލް
Jun 06th

ޕްރޮކިއުމެންޓް އެސް އޯ.ޕީ

Procurement SOP

ތަފްސީލް
Jun 06th

ޖަމްއިޢްޔާތަކަށް އެހީ ދޭ އުސޫލު

jamiyaa ehee dhey usool draft

ތަފްސީލް
Jun 06th

އައިޑީ ކާޑުބަލައިގަތުމާއި ރަށްރަށާއި ޙަވާލުކުރުން

ID card balaigathumaai rahrashah havaalu kurumuga amalukuraane usool 2016

ތަފްސީލް
Jun 06th

ބިޑްކޮމިޓީގެ އުސޫލުތައް

bid commetty ge usool thah

ތަފްސީލް
Jun 05th

ގއ.ނިލަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް

Nilandhoo ripoat

ތަފްސީލް
Jun 05th

ގއ.މާމެންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް

Mamendhoo ripoat

ތަފްސީލް
Jun 05th

ގއ.ކޮނޑޭ ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް

Kondey ripoat

ތަފްސީލް