Nov 12th

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރިސެޕްޝަން މަރާމާތުކުރުން

Atholhu Councilge reception maraamaathu kurun

ތަފްސީލް
Nov 07th

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މަގުފާރު ރޭނުމާބެހޭ

Magumathee faaru reynun

ތަފްސީލް
Nov 06th

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ވަފުދާއިއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

             މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓުގެ ފަރާތުން ގދ. ތިނަދޫގައި ހިންގަވާ ބިޒްނަސް ސެންޓަރުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ އިސްބޭފުޅުންގެ ވަފުދުން ގއ. އަތޮޅަށް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި 5 ނޮވެމްބަރ 2018 ވީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ގއ. އަތޮޅުކައުންސިލާއިއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި.               މިބައްދަލުވުމުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނާއިބްރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނަޒްމީންގެ އިތުރުން ޒިންމާދާރުވެރިޔާ އަދި ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަޞީރު އަލީ އާއި އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ހަސަން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި

ތަފްސީލް
Nov 06th

ގއ. އަތޮޅުގެ އާ ޑިވިޜަން ކޮމާންޑަރާއިއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

ގއ. އަތޮޅުގައި މިހާރު މަސައްކަތްކުރައްވާ ޑިވިޝަން ކޮމާންޑަރގެ ޓާމް ހަމަވުމާއި ގުޅިގެން އަލަށް ވަޑައިގެންނެވި ޑިވިޝަން ކޮމާންޑަރާއިއެކު 5 ނޮވެމްބަރ 2018 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 8.30 ގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގައި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި.               އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު މި ބައްދަލުވުމުގައި އާ ޑިވިޜަން ކޮމާންޑަރާއި ކުރިން ހުންނެވި ޑިވިޜަން ކޮމާންޑަރުގެ އިތުރުން އަތޮޅު ކޮމާންޑަރ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ފުއާދާއި ، ނާއިބްރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު [...]

ތަފްސީލް