Jan 09th

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ 03ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 70ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ބާއްވައިފި

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ 03 ވަނަ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 70 ވަނަ ބައްދަލުވުން (މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން) 08 ޖެނުއަރީ 2019 ވީ އަންގާރަ ދުވަހު 11:30 ގައި ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައެވެ. މި ބައްދަލުވުމަށް އެޖެންޑާ ކުރެވި ނިންމެވި ކަންތައްތަކަކީ  2019 ވަނަ އަހަރުގެ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން ނިންމެވި ގޮތް:     2019 ވަނަ އަހަރުގެ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މުޅި ޖުމުލަ ބަޖެޓް -/7153175 ( ހަތްމިލިއަން އެއްލައްކަ [...]

ތަފްސީލް
Jan 02nd

“މެންޑޭޓްރީ ސެލްފް ލާރނިންގ” ނަމުގައި އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް މާއުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

ސިވިލްސަރވިސް އިން ކޮންމެ އަހަރަކު 1 ފަހަރު މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގާ 6 ގަޑި އިރުގެ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމު 25 ، 26 ޑިސެމްބަރ 2018 ގައި މި އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގިފައިވެ އެވެ. މި ޕްރޮގްރާމް ބޭއްވިފައިވަނީ މި އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ. މި ޕްރޮގްރާމުގައި މަޢުލޫމާތު ދެއްވީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރ މުޙަންމަދު ނަޞީރު ޢަލީ އެވެ.

ތަފްސީލް