Feb 12th

އޮޑިޓަރޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ބާއްވާ ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓް ޓްރެއިނިންގ އަދި ލީޑަރޝިޕް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމް ފެށިއްޖެ

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ގއ. އަދި ގދ. ގެ އަތޮޅުކައުންސިލްތަކާއި ރަށުކައުންސިލްތަކަށް އަމާޒްކޮށް ބާއްވާ ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓް ޓްރެއިނިންގ އަދި ލީޑަރޝިޕް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް މިއަދު ފެށިއްޖެ. މި ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމް ބޭއްވިފައިވަނީ އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ހޯލުގައި. މި ބައްދަލުވުމުގައި ގދ. ތިނަދޫ ، ވާދޫ، ފަރެސްމާތޮޑާ، ގއ. ވިލިނގިލި، ކޮލަމާފުށި، މާމެންދޫ، ނިލަންދޫ، ދާންދޫ، ދެއްވަދޫ، ކޮނޑޭ، ގެމަނަފުށި، ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލް އަދި  ގއ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިން ބައިވެރިވެފައިވޭ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރި ވެފައިވަނީ [...]

ތަފްސީލް
Feb 10th

ލޯކަލްޤަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީއިން ސިޓީ އަދި އަތޮޅުކައުންސިލްތަކަށް ބާއްވާ މަހާސިންތާގައި ކައުންސިލްގެ ރައީސް ބައިވެރިވެއްޖެ.

ލޯކަލްޤަވަރމަންޓް  އޮތޯރިޓީން ސިޓީ އަދި އަތޮޅުކައުންސިލްތަކަށް އަމާޒްކޮށް ބާއްވާ މަހާސިންތާ މާލޭ ހޮޓެލްޖެންގައި މިއަދު ކުރިއަށް އެބަ ގެންދޭ. މި މަހާ ސިންތާގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙުމަދު ފުއާދު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި. މި މަހާސިންތާ އަކީ އެއް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހިންގޭ މަހާސިންތާ އެއް .

ތަފްސީލް
Feb 10th

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބް ހުވަދުއަތޮޅަށް ވަޑައިގެންފި

ނާއިބްރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ގދ. ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިއަދު 16:00 ގައި މިއަތޮޅު ދާންދޫ އަށް ވަޑައިގެންނެވި އެވެ. ދާންދުއަށް ވަޑައިގެން ދާންދޫ ކައުންސިލް އާއި ބައްދަލުކުރެއްވި އެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތު އޮތީ ދާންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގައެވެ.އެއަށް ފަހު މިއަދު 18:25 ގައި ވިލިނގިއްޔަށް ވަޑައިގެންނެވި އެވެ.   ނާއިބްރައީސްގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި ވިލިނގިއްޔަށް ވަޑައިގެން،  އަތޮޅުތަޢުލީމީ މަރުކަޒަށް ވަޑައިގެން ތަޢުލީމީ މަރުކަޒްގެ އިސްވެރިންނާއި އެ މަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވި އެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ސްކޫލުގެ މާހައުލަކީ [...]

ތަފްސީލް
Feb 06th

ޕަބްލިކްވާރކްސްގެ މަސައްކަތުގެތެރޭގައި ހިމެނޭ ރީޖަނަލް ޔުނިޓްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގުން ކައުންސިލާއި ޙަވާލުކުރުމަށް ވެވުނު އެއްބަސްވުން

Ehbbasvun

ތަފްސީލް
Feb 05th

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ އޮނަރަބްލް އަލްފާޟިލާ މާރިޔާ އަޙުމަދު ދީދީ އާއި، މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި.   މި ބައްދަލުވުމުގައި އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އާއި ބެހޭ ގޮތުން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ނާއި، ރަށްރަށުގެ ފެންބޮޑުވުން ފަދަ ހާދިސާ ތަކާ ގުޅިގެން އެހީތެރިކަން ލިބުން ލަސްވާތީ އެކަންކަމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނު. އަދި ވިލިނގިލީގެ ޤާއިމު ކޮށްފައިވާ ރާޑަރ ސްޓޭޝަން ގެ މަސައްކަތް ނިންމާ ޚިދްމަތް ލިބުން އަވަސް ކުރުމާއިބެހޭ ގޮތުން ވެސް މަޝްވަރާކުރެވުނު. އަދި [...]

ތަފްސީލް
Feb 05th

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ނޭޝަނަލް ޑިޒާރސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓާ އެކު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓާ އެކު މިއަދު ބައްދަލުވުމެއް ވަނީ ބޭއްވިފައި.   ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓްގެ ސީއީއޯ ހިސާން ޙުސައިންއާއެކު ބޭއްވުނު މި ބައްދަލުވުމުގައި ގއ.އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ދިމާވެފައި ކާރިސާތަކަށް އެހީތެރިކަން ނުލިބޭ މައްސަލައާއި، ފެންބޮޑުވާ ރަށްރަށާއި އުދަ އަރާ ރަށްރަށަށް އެކަންކަމުން ސަލާމަތްވާނެ ވަސީލަތްތައް ނުހުންނާތީ، އެކަންކަމުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނު.

ތަފްސީލް
Feb 04th

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މޯލްޑިވްސް ގޭސް ގެ އެމް.ޑީ އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން 03 ފެބްރުއަރީ 2019 ގައި މޯލްޑިވްސް ގޭސް ގެ އެމް ޑީ ޝަޒައިލު ޝިޔާމާއި ބައްދަލުކުރެއްވި.   މި ބައްދަލުވުމުގައި ތިނަދޫގަ އަޅާ 1500 ޓަނުގެ ގޭސް ޕްލާންޓްގެ މަސައްކަތާއެކު ވިލިނގިލީގައި ގޭސްވެއަރހައުސް އެއް އަޅުއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމުގައި އެމް ޑީ ވިދާޅުވި. އަދި މިކަމުގެ ސަބުން ވަޒީފާތައް އިތުރުވެ، ގއ.އަތޮޅަށް ގޭސް ޑިސްޓްރިބިއުޓް ކުރުމުގައި ފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެން ދާނެ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވި. މި ބައްދަލުވުމުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް [...]

ތަފްސީލް
Feb 04th

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އެފް އޭ އެމް އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން 03 ފެބްރުއަރީ 2019 ވަނަ ދުވަހު އެފް އޭ އެމްއާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނު. މި ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކުރެވުނީ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް އާއި ކައުންސިލްއިން ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް އެއްކޮށްލައިގެން މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ބޭއްވުމާއި ބެހޭ ގޮތުން. މި ބައްދަލުވުން އިންތިޒާމް ކުރެއްވީ ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން . އެފް އޭ އެމްގެ ފަރާތުން މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވީ އަދުލީ އާއި ރިޔާޒު. ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން މި ބައްދަލުވުމުގައި ޑެޕިއުޓީ [...]

ތަފްސީލް