Feb 26th

“ލާމަރުކަޒީ ދުވަސް 2019 ” ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފި

ލާމަރުކަޒީ ދުވަސް ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް މިއަދު ކައުންސިލް އިދާރާގައި ފާހަގަކޮށްފި. މި ދުވަސް ކޮންމެ އަހަރެއްގައިވެސް ކައުންސިލް އިދާރާއިން ދަނީ ފާހަގަކުރަމުން. . ލާމަރުކަޒީ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ބޭއްވުނު މި ޚާއްޞަ ހަފްލާ ބޭއްވިފައިވަނީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ހޯލުގައި. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފަ އުކާލެވޭ ޕްލާސްޓިކް މަދުކުރުމުގެ ޤައުމީ މަސައްކަތުގައި ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކުރުވުމަށް ، މުވައްޒަފުންނަށް ބިއްލޫރި ފުޅި ޙަވާލުކުރުން އޮތް. އަދި ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބައެއް މުވައްޒަފުންނަށް ޓީޝާރޓް ޙަވާލުކުރުން ވެސް މި [...]

ތަފްސީލް
Feb 22nd

ހުވަދޫބަހުރުވައިން ދައްކާ ވާހަކައާއި، ލިޔާ ލިޔުންތައް އާންމުކޮށް ބަލައިގަތުމަށް ގޮވާލައި، އަތޮޅުކައުންސިލުން ޤަރާރެއް ފާސްކޮށްފި

Huvadhoo bahuruva balaigathumaa behey ggaraaru

ތަފްސީލް
Feb 21st

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ވިލިނގިއްޔަށާއި ކޫއްޑޫއަށް ވަޑައިގެންފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ސާލިޙު 20 ފެބްރުއަރީ 2019 ވީ ބުދަ ދުވަހު ގެ ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައި ވިލިނގިއްޔަށް ވަޑައިގެންނެވި. އެމަނިކުފާނުގެ  މި ދަތުރުފުޅަކީ ކޫއްޑުގައި ބޭއްވި “މަސްދޯނި އެކައުންޓް” އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވުމަށް ޓަކައި ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް. . އެމަނިކުފާނުގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި، ވިލިނގިލި ކައުންސިލާއި އަދި ވިލިނގިލީ މުވައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކޮށްލެއްވި. މި ގޮތުން އަތޮޅުކައުންސިލްގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގެ ތެރޭގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 76 ވަނަ ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވޭ. [...]

ތަފްސީލް
Feb 12th

އޮޑިޓަރޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ބާއްވާ ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓް ޓްރެއިނިންގ އަދި ލީޑަރޝިޕް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމް ފެށިއްޖެ

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ގއ. އަދި ގދ. ގެ އަތޮޅުކައުންސިލްތަކާއި ރަށުކައުންސިލްތަކަށް އަމާޒްކޮށް ބާއްވާ ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓް ޓްރެއިނިންގ އަދި ލީޑަރޝިޕް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް މިއަދު ފެށިއްޖެ. މި ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމް ބޭއްވިފައިވަނީ އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ހޯލުގައި. މި ބައްދަލުވުމުގައި ގދ. ތިނަދޫ ، ވާދޫ، ފަރެސްމާތޮޑާ، ގއ. ވިލިނގިލި، ކޮލަމާފުށި، މާމެންދޫ، ނިލަންދޫ، ދާންދޫ، ދެއްވަދޫ، ކޮނޑޭ، ގެމަނަފުށި، ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލް އަދި  ގއ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިން ބައިވެރިވެފައިވޭ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރި ވެފައިވަނީ [...]

ތަފްސީލް
Feb 10th

ލޯކަލްޤަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީއިން ސިޓީ އަދި އަތޮޅުކައުންސިލްތަކަށް ބާއްވާ މަހާސިންތާގައި ކައުންސިލްގެ ރައީސް ބައިވެރިވެއްޖެ.

ލޯކަލްޤަވަރމަންޓް  އޮތޯރިޓީން ސިޓީ އަދި އަތޮޅުކައުންސިލްތަކަށް އަމާޒްކޮށް ބާއްވާ މަހާސިންތާ މާލޭ ހޮޓެލްޖެންގައި މިއަދު ކުރިއަށް އެބަ ގެންދޭ. މި މަހާ ސިންތާގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙުމަދު ފުއާދު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި. މި މަހާސިންތާ އަކީ އެއް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހިންގޭ މަހާސިންތާ އެއް .

ތަފްސީލް
Feb 10th

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބް ހުވަދުއަތޮޅަށް ވަޑައިގެންފި

ނާއިބްރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ގދ. ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިއަދު 16:00 ގައި މިއަތޮޅު ދާންދޫ އަށް ވަޑައިގެންނެވި އެވެ. ދާންދުއަށް ވަޑައިގެން ދާންދޫ ކައުންސިލް އާއި ބައްދަލުކުރެއްވި އެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތު އޮތީ ދާންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގައެވެ.އެއަށް ފަހު މިއަދު 18:25 ގައި ވިލިނގިއްޔަށް ވަޑައިގެންނެވި އެވެ.   ނާއިބްރައީސްގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި ވިލިނގިއްޔަށް ވަޑައިގެން،  އަތޮޅުތަޢުލީމީ މަރުކަޒަށް ވަޑައިގެން ތަޢުލީމީ މަރުކަޒްގެ އިސްވެރިންނާއި އެ މަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވި އެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ސްކޫލުގެ މާހައުލަކީ [...]

ތަފްސީލް
Feb 06th

ޕަބްލިކްވާރކްސްގެ މަސައްކަތުގެތެރޭގައި ހިމެނޭ ރީޖަނަލް ޔުނިޓްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގުން ކައުންސިލާއި ޙަވާލުކުރުމަށް ވެވުނު އެއްބަސްވުން

Ehbbasvun

ތަފްސީލް
Feb 05th

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ އޮނަރަބްލް އަލްފާޟިލާ މާރިޔާ އަޙުމަދު ދީދީ އާއި، މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި.   މި ބައްދަލުވުމުގައި އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އާއި ބެހޭ ގޮތުން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ނާއި، ރަށްރަށުގެ ފެންބޮޑުވުން ފަދަ ހާދިސާ ތަކާ ގުޅިގެން އެހީތެރިކަން ލިބުން ލަސްވާތީ އެކަންކަމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނު. އަދި ވިލިނގިލީގެ ޤާއިމު ކޮށްފައިވާ ރާޑަރ ސްޓޭޝަން ގެ މަސައްކަތް ނިންމާ ޚިދްމަތް ލިބުން އަވަސް ކުރުމާއިބެހޭ ގޮތުން ވެސް މަޝްވަރާކުރެވުނު. އަދި [...]

ތަފްސީލް