Mar 24th

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ 03ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 79ވަނަ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ 03 ވަނަ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 79 ވަނަ ބައްދަލުވުން މިއަދު ހެނދުނު 11:00 ގައި ބޭއްވިފައިވެ އެވެ. މި ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވަނީ ކޫއްޑޫ އެއަރޕޯރޓް ގައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުން ނިމުނު ކަންތައްތަކަކީ:   އެޖެންޑާ އައިޓަމް:1 79 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން ނިންމެވި ގޮތް:  މިބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށް ރިޔާޞަތުން އަހުމަދު ފުއާދު ހުށަހެޅުއްވުމުން އެއްވެސް ކައުންސިލަރަކު އެޖެންޑާއަށް އިސްލާހެއް ހުށަހަޅުއްވާފައިނުވާތީ ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާގުން ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރެވުނެވެ.  އެޖެންޑާ އައިޓަމް:2 އަތޮޅުތެރޭގެ މިސްކިތްތަކުގެ [...]

ތަފްސީލް
Mar 24th

ގއ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ކާރު ޑްރައިވަރ (ދާއިމީ)

Draivar

ތަފްސީލް
Mar 24th

ގއ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ލޯންޗް ނެވި (ދާއިމީ)

Nevi

ތަފްސީލް
Mar 19th

ގއ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ލޯންޗް ފަޅުވެރި (ދާއިމީ)

Falhuveri Iulaan no 05

ތަފްސީލް
Mar 19th

ގއ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ލޯންޗް ފަޅުވެރި (ދާއިމީ)

Falhuveri Iulaan no 04

ތަފްސީލް
Mar 19th

ގއ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ލޯންޗް ފަޅުވެރި (ދާއިމީ)

Falhuveri iulaan no 03

ތަފްސީލް
Mar 06th

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ 03ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 78ވަނަ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 78 ވަނަ  ބައްދަލުވުން 05 މާރޗް 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:30 ގައި ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައިވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުން ނިމުނު ކަންތައްތަކަކީ:- 78 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން ނިންމެވި ގޮތް:              މިބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށް ރިޔާޞަތުން އަހުމަދު ފުއާދު ހުށަހެޅުއްވުމުން ނާއިބު ރައީސް އަޙުމަދު ނަޒްމީން ހުށަހެޅުއްވި ކައުންސިލްތަކުގެ ޕާފޯރމަންސް އިންޑެކުސްއިން ގއ.އަތޮޅުކައުންސިލް އެންމެ ދަށުދަރަޖައިގައި އޮތުމުން އެކަން ހިނގައިދިޔަ ގޮތް ބެއްލެވުމަށާއި، ކައުންސިލަރ ޙުސައިން [...]

ތަފްސީލް
Mar 03rd

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ 03ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 77ވަނަ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 77 ވަނަ ބައްދަލުވުން 28 ފެބްރުއަރީ 2019  ވަނަ ދުވަހު 12:30 ގައި ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނީ ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުން ނިންމިކަންތައްތަކަކީ :-   އެޖެންޑާ އައިޓަމް:1 77 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން ނިންމެވި ގޮތް:              މިބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އަހުމަދު ފުއާދު ހުށަހެޅުއްވުމުން އެއްވެސް ކައުންސިލަރަކު އެޖެންޑާއަށް އިސްލާހެއް ހުށަހަޅުއްވާފައިނުވާތީ، ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާގުން ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރެވުނެވެ. [...]

ތަފްސީލް
Mar 03rd

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ 03ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 76ވަނަ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 76 ވަނަ ބައްދަލުވުން  20 ފެބްރުއަރީ 2019 ގައި އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުން ނިމުނު ކަންތައްތަކަކީ :- 76 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން ނިންމެވި ގޮތް:              މިބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އަހުމަދު ފުއާދު ހުށަހެޅުއްވުމުން އެއްވެސް ކައުންސިލަރަކު އެޖެންޑާއަށް އިސްލާހެއް ހުށަހަޅުއްވާފައިނުވާތީ، ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާގުން ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރެވުނެވެ. އެޖެންޑާ އައިޓަމް:2 ރައީސުލް ޖުމުހޫރިއްޔާއަށް ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ދަންނަވަންޖެހޭ ކަންތައްތައް [...]

ތަފްސީލް
Mar 03rd

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ 03ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 75ވަނަ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ 03ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ   75ވަނަ ބައްދަލުވުން 14 ފެބްރުއަރީ 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:30 ގައި ބޭއްވިފައިވެ އެވެ. މި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނީ ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުން ނިމުނު ކަންތައްތަކަކީ:- މާލެއިން ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެޕާރޓްމަންޓްގެ އެގްރީމެންޓް ފައިނަލްކުރުން ނިންމެވި ގޮތް:         ގއ.އަތޮޅުކައުންސިލުން އެއްއަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މާލެއިން ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެގްރީމެންޓަށް އެއްވެސް ކައުންސިލަރަކު އިސްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވާފައިނުވާތީ ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާގުން މާލެއިން [...]

ތަފްސީލް