May 21st

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ 03ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 88ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމި ކަންތައްތައް

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 88 ވަނަ ބައްދަލުވުން 14 މެއި 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:30 ގައިވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުން ނިމުނު ކަންތައްތަކަކީ:- ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ފޮނުވާފައިވާ221-LEG/241/2019/11  ނަންބަރު ސިޓީއާއިބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން  ނިންމެވިގޮތް:            2019 އެޕްރީލް 30 އިން 2019 މެއި 1އަށް ވިލިނގިލީގައި ވިޔަފާރިސޭލްއެއް ބޭއްވުމަށް ސިތާނާ ސްޓޯރަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުންނާއި، ދިވެހި ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޖަމްއިއްޔާއިން ހުއްދަދިނުމާއިގުޅިގެން އެ ސޭލް ގއ.އަތޮޅުތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ މިނިސްޓްރީ [...]

ތަފްސީލް
May 20th

ގއ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ އާ ޢިމާރާތް 5 ބުރިއަށް ހެދުން

New imaaraathaai gulhy ( iulaan )

ތަފްސީލް
May 20th

ގއ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ދިދަ އާއި ލޯގޯ ހެދުން

Atholhu Council idhaaraa ge dhidha aai logo hedhun

ތަފްސީލް
May 20th

އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ އާ ވެބްސައިޓް ހެދުން

Atholhu Council idhaaraage aa website hedhun

ތަފްސީލް
May 16th

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ އޮނަރަބްލް އަލީ ވަޙީދު ވިލިނގިއްޔަށް ވަޑައިގެންފި

           ހުވަދުއަތޮޅުގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ހިނގަމުންދާ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި ދިމާވާ ދަތިތަކާއި އަދި މި ސިނާއަތް ކުރިއެރުވުމަށް ކުރަންޖެހިފައިވާ ކަންތައްތަކާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް ހުވަދު އަތޮޅަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ 2 ދުވަހުގެ ރަސްމީ ދަތުރު ފުޅުގައި 15 މެއި 2019 ގައި ވިލިނގިއްޔަށް ވަޑައިގެން އަތޮޅު ކައުންސިލާއި މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު ވަނީ ބައްދަލު ކުރައްވާފަ.           ސްޓޭޓް ހައުސްގައި ބޭއްވުނު މި ބައްދަލުވުމުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ހުރިހާ މެމްބަރުންނާއި އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ސީނިއަރ މެނޭޖްމެންޓުގެ [...]

ތަފްސީލް