Jun 24th

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ 03ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 92ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމި ކަންތައްތައް

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުތުބުރީ 3ވަނަ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 92 ވަނަ ބައްދަލުވުން 10 ޖޫން 2019 ވީ ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވިފައިވެ އެވެ.  މި ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމި ކަންތައްތަކަކީ : –    އެޖެންޑާ އައިޓަމް:1 92 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން ނިންމެވި ގޮތް:           މިބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށް ރިޔާޞަތުން އަޙުމަދު ފުއާދު ހުށަހެޅުއްވުމުން ކައުންސިލަރ ޙުސައިން އާދަމް ހުށަހެޅުއްވި ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް މުރާޖާކުރުން އެޖެންޑާއަށް އިތުރުކުރުމަށްފަހު، މިބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާގުން ފާސްކުރެވުނެވެ.   [...]

ތަފްސީލް
Jun 11th

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ދިދަ އާއި ލޯގޯ ހެދުން

dhidhA aai logo iulaan

ތަފްސީލް
Jun 11th

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް ހެދުމާއި ބެހޭ

website iulaan

ތަފްސީލް