Jul 25th

އަތޮޅުކައުންސިލްއިންދޭ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށް ޓްރޮފީތަކެއް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

Trofee hedhumah kurevunu iulaan

ތަފްސީލް
Jul 21st

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް އިން ގއ.އަތޮޅުގެ ދެ ޒުވާނަކު ބައިވެރިވެ ފަޚުވެރިވަނަ ތަކެއް ހާޞިލުކޮށްފި

ސީޝެލްސްގައި ބޭއްވި އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް ގައި ބައިވެރިވެ މި އަތޮޅުގެ ދެ ޒުވާނުން ރާއްޖެއަށް ވަރަށް ފަޚްރުވެރިވަނަ ތަކެއް ހޯއްދަވާފައިވެއެވެ. މި ގޮތުން ބޮޑީ ބިލްޑްއިން ގޯލްޑް މެޑަލް ހޯއްދަވާފައިވަނީ ގއ. ވިލިނގިލީ އެޅެހެށިވިލާ އަޒްނީން ރަޝާދު އެވެ.   ބްރައުންޒް އެވޯރޑް ހޯއްދަވާފައިވަނީ ކޮނޑޭ ނަރުގިސްވިލާ ފަތުހުﷲ މުޙަންމަދެވެ. މިފަދަ ބައިނަލް އަޤްވާމީ ފެންވަރުގައިބާއްވާ ކުޅިވަރުތަކުގައި މި އަތޮޅުގެ ޒުވާނުން ބައިވެރިވެ، ފަޚްވެރިވެރި ވަނަ ތައް ހާސިލުކުރަމުންދާތީ އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް އަތޮޅުކައުންސިލުން ވަރަށް [...]

ތަފްސީލް
Jul 18th

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 97ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުން

97 vana ninimun

ތަފްސީލް
Jul 18th

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ 03ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 97ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމި ކަންތައްތައް

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 97 ވަނަ ބައްދަލުވުން 16 ޖުލައި 2019 އަންގާރަ ދުވަހު ހެނދުނު 10:30 ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ.  މި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައެވެ. އެޖެންޑާ އައިޓަމް:1 97 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން ނިންމެވި ގޮތް:           މިބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށް ރިޔާޞަތުން ރައީސް އަޙުމަދު ފުއާދު ހުށަހެޅުއްވުމުން ކައުންސިލަރ ޙުސައިންއާދަމް ހުށަހެޅުއްވި، ސްޓާފް އޮފް ދަ މަންތް ހޮވުމާއި، ސްޓާފް ނައިޓް ބޭއްވުން ތަންފީޒުކުރުމާއި، މާލޭގައި ކައުންސިލުގެ ބޭނުމަށް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ [...]

ތަފްސީލް
Jul 14th

ގއ.އަތޮޅުކައުންސިލްއިދާރާގެ އުޅަނދުތަކަށް ބޭނުންވާ ޕެޓްރޯލް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

AC idhaaraage Ulhandhu thakah beynunvaa peterol suplykohdheyne faraatheh hoadhun

ތަފްސީލް
Jul 14th

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 96 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުން

96 vana bahdhaluvumuge ninmun

ތަފްސީލް
Jul 11th

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ 03ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 96ވަނަ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 96 ވަނަ ބައްދަލުވުން  10 ޖުލައި 2019 ވީ ބުދަ ދުވަހު 13:45 ގައި ބޭއްވިފައިވެ އެވެ. މި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނީ މިއަތޮޅު ދާންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުން މަޝްވަރާކޮށް ނިމުނު ކަންތައްތަކަކީ:- އެޖެންޑާ އައިޓަމް:1 96 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން ނިންމެވި ގޮތް:           މިބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށް ރިޔާޞަތުން ރައީސް އަޙުމަދު ފުއާދު ހުށަހެޅުއްވުމުން ކައުންސިލަރ ޙުސައިންއާދަމް ހުށަހެޅުއްވި، އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގައި [...]

ތަފްސީލް
Jul 11th

އަތޮޅު ކައުންސިލް އިން ބާއްވާ ކައުންސިލް އަހަރީ މަހާސިންތާ ބޭއްވުމަށްޓަކައި އަތޮޅު ކައުންސިލުން ދާންދޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކޮށްފި

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އަހަރީ މަހާސިންތާ ބޭއްވުމަށް ރަށެއް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ރަށްރަށަށް ހުޅުވާލެވުނު ފުރުސަތުގައި ހަމަ އެކަނި މިއަތޮޅު ދާންދޫއިން މަހާސިންތާ ބޭއްވުމަށް  ޝައުޤުވެރިވެ ވަޑައިގެން އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީ، 10 ޖުލައި 2019 ވަނަ ދުވަހު 9:45 ގައި ދާންދޫއަށް  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޓީމެއް ވަޑައިގެންނެވި އެވެ. މި ޓީމުގައި ހިނެމިވަޑައިގަންނަވަނީ  ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙުމަދު ފުއާދު، ނާއިބްރައީސް އަޙުމަދު ނަޒްމީން ، ކައުންސިލަރ ޙުސައިންއާދަމް، ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ޑިރެކްޓަރ މުޙަންމަދު ނަޞީރު ޢަލީ، ކައުންސިލްގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މުޙަންމަދު [...]

ތަފްސީލް
Jul 11th

އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް ގއ. ނިލަންދޫގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ ކައުންސިލުން ނިލަންދޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކޮށްފި

އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް މިއަތޮޅު ނިލަންދޫގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ، 10 ޖުލައި 2019 ވަނަ ދުވަހު 9:45 ގައި ނިލަންދޫ އަށް ކައުންސިލްގެ ޓީމެއް ވަޑައިގެންނެވި . މި ޓީމުގައި ހިނެމިވަޑައިގަންނަވަނީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙުމަދު ފުއާދު، ނައިބްރައީސް އަޙުމަދު ނަޒްމީން، ކައުންިސލަރ ޙުސައިން އާދަމް، ކައުންިސލްގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ޑިރެކްޓަރ މުޙަންމަދު ނަޞީރު ޢަލީ، ކައުންސިލްގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މުޙަންމަދު ޙަސަން، އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަޙުމަދު ޙަސަން ދީދީ، އެސިސްޓެންޓް ރިސާރޗް އޮފިސަރ ޢަލީ އިބްރާހީމް، އެސިސްޓެންޓް [...]

ތަފްސީލް