Aug 21st

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ 03ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 101ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމި ކަންތައްތައް

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 101 ވަނަ ބައްދަލުވުން 20 އޮގަސްޓް 2019 ވީ އަންގާރަ ދުވަހު ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނީ އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ.  އެޖެންޑާ އައިޓަމް:1 100 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން ނިންމެވި ގޮތް:           މިބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށް ރިޔާޞަތުން ރައީސް އަޙުމަދު ފުއާދު ހުށަހެޅުއްވުމުން ކައުންސިލަރ ޙުސައިން އާދަމް ހުށަހެޅުއްވި އަތޮޅުކައުންސިލުން މާލޭގައި ކުއްޔަށް ހިފާފައިހުރި އެޕާޓްމަންޓާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން އެޖެންޑާއަށް އިތުރުކުރުމަށްފަހު މިބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ބައްދަލުވުމުގައި [...]

ތަފްސީލް
Aug 19th

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ 03ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 001ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމި ކަންތައްތައް

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 100 ވަނަ ބައްދަލުވުން  06 އޮގަސްޓް 2019 ވީ އަންގާރަ ދުވަހު ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނީ އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ. އެޖެންޑާ އައިޓަމް:1 100 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން ނިންމެވި ގޮތް:           މިބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށް ރިޔާޞަތުން ރައީސް އަޙުމަދު ފުއާދު ހުށަހެޅުއްވުމުން ނާއިބު ރައީސް އަޙުމަދު ނަޒުމީން ހުށަހެޅުއްވި ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލާއި އެރަށު ޒުވާނުންނާއި ގުޅިގެން އަތޮޅުފެންވަރުގައި އަޟުޙާ އީދު ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި [...]

ތަފްސީލް
Aug 05th

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ 03ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 98ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ބާއްވައިފި

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންިސލްގެ 98 ވަނަ ބައްދަލުވުން  23 ޖުލައި 2019 ވީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:30 ގައި އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުން ނިމުނު ކަންތައްތަކަކީ:- އެޖެންޑާ އައިޓަމް:1 98 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން ނިންމެވި ގޮތް:           މިބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށް ރިޔާޞަތުން ރައީސް އަޙުމަދު ފުއާދު ހުށަހަޅުއްވައި އުތުރު ހުވަދޫ ޤުރުޢާން މުބާރާތުގެ ޤަވާއިދާއިބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމާއި، ކައުންސިލަރ ޙުސައިން އާދަމް ހުށަހެޅުއްވި މިނިވަންދުވަހުގެ [...]

ތަފްސީލް
Aug 05th

އަތޮޅުކައުންސިލާއި ސޮސައިޓީ އޮފް ކޮލަމާފުށީ ޔޫތު ގުޅިގެން ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ފުޓްސެލް “ޖަޒީރާ ކަޕް” ގެ ގުރުއަތުނެގުން ބާއްވައިފި

 އަތޮޅުކައުންސިލާއި ސޮސައިޓީ އޮފް ކޮލަމާފުށީ ޔޫތު ގުޅިގެން ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ފުޓްސެލް ޓޯނަމެންޓް ” ޖަޒީރާ ކަޕް” ބޭއްވުމަށް ޓަކައި ރޭ 9:00 ގައި ޤުރުއަތު ނެގުން ބާއްވައިފި .   މި ޤުރުޢަތު ނެގުން ބޭއްވިފައިވަނީ ގއ. އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގައި. މި މުބާރާތުގައި 6 ޓީމް ބައިވެރިވެފައިވޭ. އެއީ ، މެރީ ސްޕޯރޓްސް ކްލަބް ، ޖަންގަލް ސްޕޯރޓްސް ކްލަބް ، ވާގަލި ، ބަރާސީލް، އޯ.އެޗް ފޭސް ޖޫނިއަރސް ، އޯ.އެޗް ފޭސް  .

ތަފްސީލް