ސެޕްޓެމްބަރ 10 އިން 13 އަށް ފުވައްމުލަށް ސިޓީއަށް އަތޮޅުކައުންސިލުން ކުރި ދަތުރުގެ ތެރެއިން ފުވައްމުލައް ނޭޗަރ ޕާކަށް ޒިޔާރަތްކުރުން

November 3, 2020