ނިމިފައިވާ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް

ހިނގަމުންދާ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް

ކުރެވިފައިވާ އިޖުތިމާއީ މަސަތްކަތްތައް

ތިންވަނަ ދައުރު (2017 - 2020)

ދެވަނަ ދައުރު (2014 - 2017)

ފުރަތަމަ ދައުރު (2011 - 2014)