May 24th

ގއ. އަތޮޅުގެ ޤުރްއާން އޮޑިޝަން ބޭއްވުން

ކީރިތި ޤުރްއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒުން ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވަވަމުން ގެންދަވާ ޤައުމީ ޤުރްއާން މުބާރާތަށް ކުދިން ހޮވުމަށްޓަކައި ކޮންމެ އަތޮޅަކުންވެސް އޮޑިޝަނެއް ބާއްވާ މި މުބާރާތަށް ކުދިން ހޮވާގޮތަށް ހަމަޖައްސަވާފައިވާތީ މިއަތޮޅުން ބާއްވަންޖެހޭ ޤުރްއާން އޮޑިޝަން މި މެއި މަހުގެ 19 . 20 މި ދެދުވަހުގައި ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގައި ބާއްވައިފިއެވެ. މި އަހަރު މިބޭއްވުނު ޤުރްއާން އޮޑިޝަންގައި ގއ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒާއި ، ގއ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ އިތުރުން ގެ. މާމެންދޫ [...]

ތަފްސީލް
Apr 30th

ގެސްޓްހައުސް ތައް ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި ރަޖިސްޓްރީ އާކުރުމަށްޓަކައި އިންސްޕެކްޓް ކުރާނެ ގޮތާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ސެޝަނެއް ބާއްވައިފި

ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީ ގެ ފަރާތުން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނާއި ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒްކޮށްގެން ” ގެސްޓްހައުސް ތައް އަލުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި، ރަޖިސްޓްރީ އާކުރުމަށްޓަކައި އިންސްޕެކްޓް ކުރާނެ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ސެޝަނެއް  29 އޭޕްރީލް 2017 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ބާއްވައިފި އެވެ.   މި ސެޝަނުގައި މަޢުލާތު ދެއްވީ ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ދެ އަންހެން ކަނބަލުންނެވެ.  މައޫލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 8 މުވައްޒަފުން އަދި ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ 5 ބޭފުޅުންނެވެ.

ތަފްސީލް
Apr 25th

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އާއި އަތޮޅުކައުންސިލް ގުޅިގެން ” ނެވިމީހާ ” މި ނަމުގައި ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

ކަނޑުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާއި ، ހެދިފައިވާ ގާނޫނާއި ގަވައިދުތަކަށް ހޭލުންތެރިކުރުމަށްޓަކައި ގއ. ވިލިނގިލީގެ އޮޑިދޯނި ފަހަރުގެ ކެޔޮޅުންނަށް އަމާޒްކޮށްގެން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސްސަރވިސް އާއި ގއ. އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއާއި ގުޅިގެން ” ނެވިމީހާ ” ގެ ނަމުގައި މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޚާއްޞަ ސެޝަންތަކެއް 20 އެޕްރީލް  2017 ގައި ގއ. އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގައި ހިންގައިފިއެވެ.   މި ޕޮރްގްރާމްގައި ބައިވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މެރިން ޕޮލިސްގެ އިސްބޭފުޅުންނާއި މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ [...]

ތަފްސީލް
Apr 19th

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން އަތޮޅަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ބާއްވާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ފެށެނީ..

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން މި އަތޮޅަށް އަމާޒް ހިންގަވަން ރާއްވަވާފައިވާ ނެވިމީހާގެ ނަމުގައި ބާއްވާ ޚާއްޞަ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ފެށުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި އެވެ. މި ޕްރޮގްރާމް ފެއްޓެވުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހިފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން ޕޮލިސް ގެ އިސްބޭފުޅުންގެ ޓިމަކާ އެކު މިއަދު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައިވެ އެވެ.   މި ބައްދަލުވުމުގައި މި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމާއިބެހޭ މަޝްވަރާކޮށް، މިކަން ކާމިޔާބުކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކާމެދު ވާހަކަ ދެކެވިފައިވެ އެވެ.  

ތަފްސީލް
Apr 11th

އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ލޯންޗް ޑްރައިވަރ

5 no iulaan

ތަފްސީލް
Mar 23rd

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 150 ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމި ކަންތައްތައް

Council ge ninmun 150

ތަފްސީލް
Mar 03rd

އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ބިޑްކޮމިޓީ

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުން ހޯދާ ޚިދްމަތް ތަކާއި އަތޮޅުކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ހިންގޭ ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ ބިޑްތައް ބަލައިގަނެ އިވެލުއޭޓްކޮށް ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި، އަދި ކައުންސިލުން ނިންމާ ޕްރޮޖެކްޓް ތަކާއި ސަރުކާރުން ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ސްޕަވައިޒްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް އައްޔަން ކުރެވިފައިވާ ބިޑް ކޮމިޓީ އެކުލެވިފައިވާ ގޮތް ތިރީގައި މި ދަންނަވަނީ އެވެ.   1-އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު  ޚަލީލު  ކައުންސިލްގެ ނާއިބްރައީސް  (ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު) 2-އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޞާބިރު  ކައުންސިލަރ [...]

ތަފްސީލް
Mar 03rd

އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ އިންފޮރމޭޝަން އޮފިސަރ

ޤާނޫން ނަމްބަރ 1/2014 (މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ގއ.އަތޮޅުކައުންސިލުން ކަނޑައަޅަންޖެހޭ އިންފޮރމޭޝަން އޮފިސަރުގެ ގޮތުގައި އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ގއ.ވިލިނގިލީ ފޮރިންވިންޑް އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ޙަސަން އަތޮޅުކައުންސިލުން ވަނީ ހަމަޖައްސަވާފައެވެ. މުޙަންމަދު ޙަސަން އިންފޮރމޭޝަން އޮފިސަރގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސަވާފައިވަނީ 27 އޮކްޓޯބަރ 2015 ގައި ބޭއްވުނު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 82 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުންނެވެ. ގުޅޭނެ ނަމްބަރ:އޮފީސް 6820730 މޮބައިލް: 7785996

ތަފްސީލް
Mar 03rd

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މުރާޖިއާ ކޮމިޓީ

މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ހައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަތޮޅުކައުންސިލުން އެކުލަވާލަންޖެހޭ މުރާޖިއާކޮމިޓީ 27 އޮކްޓޯބަރ 2015 ވީ އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވުނު 2 ވަނަ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 82 ވަނަ އާންމުބައްދަލުވުމުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ބޭފުޅުން ވަނީ މުރާޖިއާކޮމިޓިގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައެވެ. 1-އަލްފާޟިލް ޙުސައިން އާދަމް   އާމުލީގެ     ގއ. ދާންދޫ      (އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް) ގުޅޭނެ ނަމްބަރ:އޮފީސް 6820717 މޮބައިލް:9990228 2- އަލްފާޟިލް ސައުދުﷲ ރަޝީދު   އޯކިޑްވިލާ  ގއ.ވިލިނގިލި  (އަތޮޅުކައުންސިލަރ) ގުޅޭނެ ނަމްބަރ:އޮފީސް 6820712 މޮބައިލް: 7981798 3- [...]

ތަފްސީލް
Feb 26th

ގއ. އަތޮޅުކައުންސިލްގައި ލާމަރުކަޒީ ދުވަސް ފާހަގަ ކޮށްފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލާމަރުކަޒީ ދުވަސްގެ ގޮތުގައި ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަސް ފާހަގަކުރައްވަން ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީން ހަމަޖެއްސެވުމާއި ގުޅިގެން މިދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ގއ. އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގައި މިއަދު ހެނދުނު 10.00 ގައި ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރި ކޮށްދެއްވީ ގއ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޙުސައިން އާދަމެވެ. މިރަސްމިއްޔާތުގައި ގއ. ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އާއި އަތޮޅުކައުންސިލް މެމްބަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން ގއ.ވިލިނގިލީ ސެކްޓަރ ތަކުގެ ބައެއް އިސްވެރިން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.   [...]

ތަފްސީލް