Mar 18th

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ29 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުން

29 vana bahdhaluvun ninmmi kanathah

ތަފްސީލް
Mar 18th

ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ޒިންމާދާރުވެރިންގެ މަސައްކަތްތައް ސްޕަވައިޒްކުރުން

މިއަތޮޅު ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ސިވިލްސަރވިސްގެ ޒިންމާދާރުވެރިންގެ މަސައްކަތްތައް ސްޕަވައިޒްކުރުމަށްޓަކައި 13 މާރޗް 2018 ގައި ބައެއް ކައުންސިލްތަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ. މިގޮތުން މިއަތޮޅު ކަނޑުހުޅުދޫ ގެމަނަފުށި ، ދާންދޫ ، އަދި ނިލަންދޫ ކައުންސިލަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ޒިންމާދާރު ވެރިންގެ މަސައްކަތްތައް ސްޕަވައިޒް ކުރެވިފައި ވެއެވެ. ރަށްރަށަށް މިކުރެވުނު ދަތުރުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަޞީރު އަލީ އާއި ، އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙަސަނެވެ.

ތަފްސީލް
Mar 15th

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން މިއަދު ބާއްވައިފި

ލޯކަލްގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީގެ ހުއްދަނެތި ބޭރުގެ އެމްބަރސެޑަރަކާއި އަތޮޅުކައުންސިލުން ބައްދަލުކޮށްފަވާތީ 13 ޑިސެމްބަރ 2017 ގައި 3 މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ސަސްޕެންޑް ކުރި މިއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ 3 މެމްބަރުން ސަންޕެންޝަންގެ މުއްދަތު 13 މާރޗް 2018 އަށް ހަމަވުމާއި ގުޅިގެން 14 މާރޗް 2018 ގައި އެބޭފުޅުންގެ ރަސްމީ މަސައްކަތަށް ނުކުންނަވާ 3 ވަނަ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 29 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން މިއަދު 10.30 ގައި ބާއްވައިފި   މި ބައްދަލުވުމުގައި މިއަހަރަށް ފާސްކުރަންޖެހޭ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2018 [...]

ތަފްސީލް
Mar 15th

ސަންޕެންޝަންގެ މުއްދަތުހަމަވުމުން ކައުންސިލަރުން އަލުން މަސައްކަތަށް ނުކުންނަވައިފި

ލޯކަލްގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީގެ ހުއްދަނެތި ބޭރުގެ އެމްބަރސެޑަރަކާއި އަތޮޅުކައުންސިލުން ބައްދަލުކޮށްފަވާތީ 13 ޑިސެމްބަރ 2017 ގައި 3 މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ސަސްޕެންޑް ކުރި މިއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ 3 މެމްބަރުން ސަންޕެންޝަންގެ މުއްދަތު 13 މާރޗް 2018 އަށް ހަމަވުމާއި ގުޅިގެން 14 މާރޗް 2018 ގައި އެބޭފުޅުންގެ ރަސްމީ މަސައްކަތަށް ކައުންސިލަށް ނުކުމެވަޑައިގެންފިއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު ކައުންސިލްގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ 3 ކައުންސިލަރުން ކައުންސިލަށް ވަޑައިގަތުމުން އެ 3 ބޭފުޅުންނަށް ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދަންނަވާފައިވެއެވެ. މިގޮތުން [...]

ތަފްސީލް
Mar 08th

އަތޮޅުގެ އެތެރެވަރީގެ ފަރުތަކުގައި ބައްތިޖެހުން

މިއަތޮޅު އެތެރެވަރީގެ ފަރުތަކުގައި ޖަހާފައިވާ ބައްތިތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަ ބައްތިތަކެއް  ނުދިއްލޭތީ އެކަމުގެ ޝަކުވާތައް ލިބެމުންދިއުމާއިއެކު އެކަންކަން ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި 2016 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މިއިދާރާއިން ޚާއްޞަ މަސައްކަތްތަކެއް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. މިގޮތުން 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭ އެތެރެވަރީގެ ފަރުތަކުގެ ތެރެއިން 9 ފަރެއްގައި ބައްތި ޖެހިފައިވެއެވެ. އަދި މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ފެށި 2 ވަނަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން މިއަތޮޅު މައްތިދޫ ، އަލިގަލާ ، މާދޮރަގައްލާ ، މުތަގައްލާ ، ހިތާދޫ ގަލާ ، [...]

ތަފްސީލް
Dec 10th

ގދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޓީމެއް ގއ. އަތޮޅަށް ޒިޔާރަތްކުރުން

މިއަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ތަރައްގީއަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ހިނގަމުންދާގޮތް ބެއްލެވުމަށާއި ، ރަށްރަށުގެ ތަރައްގީއަށް ކައުންސިލްތަކުން ރާވާ ހިންގާ ކަންތައްތަކުގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި އަދި މުޅި ހުވަދުއަތޮޅުގެ ކައުންސިލްތައް ގުޅިގެން ހިންގިދާނެ ޕޮރްގްރާމްތަކާއި އަދި ހުވަދުއަތޮޅު ދެއަތޮޅެއްގެ ގޮތުގައި ހެދި ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށްޓަކައި ގދ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޓީމެއް 6 ޑިސެމްބަރ 2017 ގައި މިއަތޮޅަށް ވަޑައިގެން 9 ޑިސެމްބަރ 2017 ގެ ނިޔަލަށް މިއަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ކައުންސިލްތަކާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި. ގދ. [...]

ތަފްސީލް
Dec 03rd

ހުވަދޫ އުތުރު އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

34 no iulaan

ތަފްސީލް
Dec 03rd

ގއ. ވިލިނގިލީ ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެން ސަރވިސް ސެންޓަރ ގެ މުވައްޒަފުން އަތޮޅުކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ގއ. ވިލިނގިލީ ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެން ސަރވިސް ސެންޓަރއާއި އަލަށް ހަވާލުވެ ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން އަތޮޅުކައުންސިލް އާއި މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި އެ ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގުމުގައި ހުރި ދަތިތަކާއި، ކުރިޔަށް ކުރަން ރޭވިފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރެވިފައިވެ އެވެ.  ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެން ސަރވިސް ސެންޓަރގެ ފަރާތުން މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވީ ސީނިއަރ ސޯޝަލް ސަރވިސް އޮފިސަރ އަޙުމަދު ޙުސައިން، އެސިސްޓެންޓް ސޯޝަލް ސަރވިސް އޮފިސަރ އާމިނަތު ޖަމީލް އެވެ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން [...]

ތަފްސީލް
Dec 03rd

މެރިޓައިމް އެކަޑަމީން ހިންގި ކޯސްތަކުގެ ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދީފި

ގއ. ގެމަނަފުށީގެ މަސްވެރިންނާއި ، ޒުވާނުންނަށް އަމާޒްކޮށް ގެމަނަފުށީގައި މޯލްޑިވްސް މެރިޓައިމް އެކަޑަމީއާއި ، އަދި މެރިޓައިމް އެކެޑަމީގެ ބިޒްނަސް ސްކޫލުން ހިންގި އިނގިރޭސި ކޯހާއި ނެވިގޭޝަން ކޯސް ލެވެލް 1 އަދި ލެވެލް 2 ގެ ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދިނުން 1 ޑިސެމްބަރ 2017 ގައި ގެމަނަފުށީ ސްކޫލްގައި ބާއްވައިފި.  މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރި ކޮށް ދެއްވީ މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް ސްކޫލްގެ ހެޑްއޮފް ބިޒްނަސް އަލްފާޟިލް ޝުއައިބް ރަޝީދެވެ.  މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ [...]

ތަފްސީލް
Nov 28th

އިންޑިއަން އެމްބަރސެޑަރ ގއ. އަތޮޅަށް ވަޑައިގަންނަވާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މިއަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ 19 އިން 31 އަށް މާލެ އަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި އިންޑިޔާ އިން ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އެމްބަސެޑަރ ހިޒްއެކްސެލެންސީ އަކްލޭޝް މިޝްރާ އާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ގއ. އަތޮޅަށް ވަޑައިގަތުމަށް ދެއްވި ދައުވަތު ގަބޫލުފުޅުކުރައްވާ އެމަނިކުފާނު މިއަތޮޅަށް 3 ދުވަހުގެ ދަތުރުފުޅެއްގައި 1 ޑިސެމްބަރ 2017 ގައި މިއަތޮޅަށް ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ. އެމްބަސެޑަރ ގެ މިދަތުރުފުޅުގައި މިއަތޮޅު ވިލިނގިލި ، ނިލަންދޫ އަދި ގެމަނަފުށްޓަށް ވަޑައިގަންނަވާ [...]

ތަފްސީލް