May 21st

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ 03ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 88ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމި ކަންތައްތައް

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 88 ވަނަ ބައްދަލުވުން 14 މެއި 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:30 ގައިވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުން ނިމުނު ކަންތައްތަކަކީ:- ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ފޮނުވާފައިވާ221-LEG/241/2019/11  ނަންބަރު ސިޓީއާއިބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން  ނިންމެވިގޮތް:            2019 އެޕްރީލް 30 އިން 2019 މެއި 1އަށް ވިލިނގިލީގައި ވިޔަފާރިސޭލްއެއް ބޭއްވުމަށް ސިތާނާ ސްޓޯރަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުންނާއި، ދިވެހި ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޖަމްއިއްޔާއިން ހުއްދަދިނުމާއިގުޅިގެން އެ ސޭލް ގއ.އަތޮޅުތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ މިނިސްޓްރީ [...]

ތަފްސީލް
May 20th

ގއ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ އާ ޢިމާރާތް 5 ބުރިއަށް ހެދުން

New imaaraathaai gulhy ( iulaan )

ތަފްސީލް
May 20th

ގއ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ދިދަ އާއި ލޯގޯ ހެދުން

Atholhu Council idhaaraa ge dhidha aai logo hedhun

ތަފްސީލް
May 20th

އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ އާ ވެބްސައިޓް ހެދުން

Atholhu Council idhaaraage aa website hedhun

ތަފްސީލް
May 16th

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ އޮނަރަބްލް އަލީ ވަޙީދު ވިލިނގިއްޔަށް ވަޑައިގެންފި

           ހުވަދުއަތޮޅުގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ހިނގަމުންދާ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި ދިމާވާ ދަތިތަކާއި އަދި މި ސިނާއަތް ކުރިއެރުވުމަށް ކުރަންޖެހިފައިވާ ކަންތައްތަކާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް ހުވަދު އަތޮޅަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ 2 ދުވަހުގެ ރަސްމީ ދަތުރު ފުޅުގައި 15 މެއި 2019 ގައި ވިލިނގިއްޔަށް ވަޑައިގެން އަތޮޅު ކައުންސިލާއި މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު ވަނީ ބައްދަލު ކުރައްވާފަ.           ސްޓޭޓް ހައުސްގައި ބޭއްވުނު މި ބައްދަލުވުމުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ހުރިހާ މެމްބަރުންނާއި އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ސީނިއަރ މެނޭޖްމެންޓުގެ [...]

ތަފްސީލް
Apr 03rd

ގއ.ވިލިނގިލީ ޕޮލިސްސްޓޭޝަންގެ އިސްބޭފުޅުންނާއި ކައުންސިލުން ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ގއ.ވިލިނގިލީ ޕޮލިސްސްޓޭޝަންގެ އިސް ބޭފުޅުނާއި އެކު މިއަދު ބައްދަލުވުމެއް ކައުންސިލް އިދާރާގައި ބޭއްވުނު. މި ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވަނީ ކައުންސިލްއިދާރާގެ މީޓިން ރޫމުގައި. މި ބައްދަލުވުމަކީ ބިދޭސީންގެ  ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލުމާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެއް. މިއަދު މި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގައި އިންސްޕެކްޓަރ މުހަންމަދު ޝަހީމް، އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙުމަދު ފުއާދު، ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ މުޙަންމަދު ނަޞީރު ޢަލީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި .

ތަފްސީލް
Apr 01st

އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ މަގުމަތީ ފާރު ރޭނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރައްވައިފި

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ މަގުމަތީފާރު ރޭނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި 31 މާރޗް 2019 ގައި ސޮއިކޮށްފި. -/87615 ރުފިޔާއަށް މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވިފައިވަނީ ޒެޑް.އެފް އެސް ކޮންސްޓްރަކްޝަންސް އާއި . މި އެއްބަސްވުމުގައި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރީ އަޙުމަދު ފުއާދު . ޒެޑް.އެފް.އެސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރީ އެމް.ޑީ ސައުދުﷲ ރަޝީދު. މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވިފައިވަނީ 19 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާ ގޮތަށް

ތަފްސީލް
Mar 24th

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ 03ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 79ވަނަ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ 03 ވަނަ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 79 ވަނަ ބައްދަލުވުން މިއަދު ހެނދުނު 11:00 ގައި ބޭއްވިފައިވެ އެވެ. މި ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވަނީ ކޫއްޑޫ އެއަރޕޯރޓް ގައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުން ނިމުނު ކަންތައްތަކަކީ:   އެޖެންޑާ އައިޓަމް:1 79 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން ނިންމެވި ގޮތް:  މިބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށް ރިޔާޞަތުން އަހުމަދު ފުއާދު ހުށަހެޅުއްވުމުން އެއްވެސް ކައުންސިލަރަކު އެޖެންޑާއަށް އިސްލާހެއް ހުށަހަޅުއްވާފައިނުވާތީ ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާގުން ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރެވުނެވެ.  އެޖެންޑާ އައިޓަމް:2 އަތޮޅުތެރޭގެ މިސްކިތްތަކުގެ [...]

ތަފްސީލް
Mar 24th

ގއ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ކާރު ޑްރައިވަރ (ދާއިމީ)

Draivar

ތަފްސީލް
Mar 24th

ގއ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ލޯންޗް ނެވި (ދާއިމީ)

Nevi

ތަފްސީލް