Mar 19th

ގއ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ލޯންޗް ފަޅުވެރި (ދާއިމީ)

Falhuveri Iulaan no 05

ތަފްސީލް
Mar 19th

ގއ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ލޯންޗް ފަޅުވެރި (ދާއިމީ)

Falhuveri Iulaan no 04

ތަފްސީލް
Mar 19th

ގއ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ލޯންޗް ފަޅުވެރި (ދާއިމީ)

Falhuveri iulaan no 03

ތަފްސީލް
Mar 06th

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ 03ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 78ވަނަ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 78 ވަނަ  ބައްދަލުވުން 05 މާރޗް 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:30 ގައި ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައިވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުން ނިމުނު ކަންތައްތަކަކީ:- 78 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން ނިންމެވި ގޮތް:              މިބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށް ރިޔާޞަތުން އަހުމަދު ފުއާދު ހުށަހެޅުއްވުމުން ނާއިބު ރައީސް އަޙުމަދު ނަޒްމީން ހުށަހެޅުއްވި ކައުންސިލްތަކުގެ ޕާފޯރމަންސް އިންޑެކުސްއިން ގއ.އަތޮޅުކައުންސިލް އެންމެ ދަށުދަރަޖައިގައި އޮތުމުން އެކަން ހިނގައިދިޔަ ގޮތް ބެއްލެވުމަށާއި، ކައުންސިލަރ ޙުސައިން [...]

ތަފްސީލް
Mar 03rd

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ 03ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 77ވަނަ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 77 ވަނަ ބައްދަލުވުން 28 ފެބްރުއަރީ 2019  ވަނަ ދުވަހު 12:30 ގައި ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނީ ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުން ނިންމިކަންތައްތަކަކީ :-   އެޖެންޑާ އައިޓަމް:1 77 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން ނިންމެވި ގޮތް:              މިބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އަހުމަދު ފުއާދު ހުށަހެޅުއްވުމުން އެއްވެސް ކައުންސިލަރަކު އެޖެންޑާއަށް އިސްލާހެއް ހުށަހަޅުއްވާފައިނުވާތީ، ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާގުން ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރެވުނެވެ. [...]

ތަފްސީލް
Mar 03rd

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ 03ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 76ވަނަ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 76 ވަނަ ބައްދަލުވުން  20 ފެބްރުއަރީ 2019 ގައި އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުން ނިމުނު ކަންތައްތަކަކީ :- 76 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން ނިންމެވި ގޮތް:              މިބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އަހުމަދު ފުއާދު ހުށަހެޅުއްވުމުން އެއްވެސް ކައުންސިލަރަކު އެޖެންޑާއަށް އިސްލާހެއް ހުށަހަޅުއްވާފައިނުވާތީ، ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާގުން ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރެވުނެވެ. އެޖެންޑާ އައިޓަމް:2 ރައީސުލް ޖުމުހޫރިއްޔާއަށް ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ދަންނަވަންޖެހޭ ކަންތައްތައް [...]

ތަފްސީލް
Mar 03rd

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ 03ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 75ވަނަ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ 03ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ   75ވަނަ ބައްދަލުވުން 14 ފެބްރުއަރީ 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:30 ގައި ބޭއްވިފައިވެ އެވެ. މި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނީ ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުން ނިމުނު ކަންތައްތަކަކީ:- މާލެއިން ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެޕާރޓްމަންޓްގެ އެގްރީމެންޓް ފައިނަލްކުރުން ނިންމެވި ގޮތް:         ގއ.އަތޮޅުކައުންސިލުން އެއްއަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މާލެއިން ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެގްރީމެންޓަށް އެއްވެސް ކައުންސިލަރަކު އިސްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވާފައިނުވާތީ ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާގުން މާލެއިން [...]

ތަފްސީލް
Feb 26th

“ލާމަރުކަޒީ ދުވަސް 2019 ” ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފި

ލާމަރުކަޒީ ދުވަސް ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް މިއަދު ކައުންސިލް އިދާރާގައި ފާހަގަކޮށްފި. މި ދުވަސް ކޮންމެ އަހަރެއްގައިވެސް ކައުންސިލް އިދާރާއިން ދަނީ ފާހަގަކުރަމުން. . ލާމަރުކަޒީ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ބޭއްވުނު މި ޚާއްޞަ ހަފްލާ ބޭއްވިފައިވަނީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ހޯލުގައި. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފަ އުކާލެވޭ ޕްލާސްޓިކް މަދުކުރުމުގެ ޤައުމީ މަސައްކަތުގައި ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކުރުވުމަށް ، މުވައްޒަފުންނަށް ބިއްލޫރި ފުޅި ޙަވާލުކުރުން އޮތް. އަދި ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބައެއް މުވައްޒަފުންނަށް ޓީޝާރޓް ޙަވާލުކުރުން ވެސް މި [...]

ތަފްސީލް
Feb 22nd

ހުވަދޫބަހުރުވައިން ދައްކާ ވާހަކައާއި، ލިޔާ ލިޔުންތައް އާންމުކޮށް ބަލައިގަތުމަށް ގޮވާލައި، އަތޮޅުކައުންސިލުން ޤަރާރެއް ފާސްކޮށްފި

Huvadhoo bahuruva balaigathumaa behey ggaraaru

ތަފްސީލް