May 27th

އައުޓްސޯސްކޮށް ޕެޓްރޯލްގެ ޚިދްމަތް ހޯދުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އުޅަނދު ތަކަށް ބޭނުންވާ ޕެޓްރޯލްގެ ޚިދްމަތް ޒަލްދާން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ހޯދުމާއި ބެހޭ އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއި ކުރެވިއްޖެއެވެ. މިއަދުން ފެށިގެން 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޚިދްމަތް ހޯދުމަށް ޒަލްދާން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ދެމެދު ސޮއި ކުރެވުނު މި އެއްބަސްވުމުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ފުއާދެވެ. ޒަލްދާން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ ކުންފުނީގެ [...]

ތަފްސީލް
May 27th

އަތޮޅުކައުންސިލާއި ސްޓޭޓް ހައުސްގެ އޭސީ މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށްފި

އަތޮޅުކައުންސިލާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ސްޓޭޓްހައުސްގެ އެއަރކޮންޑިޝަންތައް މަޜާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން މުއްކު ޓްރޭޑިންގ އާއި ހަވާލުކޮށް ކަމާއިބެހޭ އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ( 27 މެއި 2018 ) ގައި ސޮއި ކުރެވިއްޖެ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ، މުއްކު ޓްރޭޑިންގ އާއި ދެމެދު ސޮއި ކުރެވުނު މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މުއްކު ޓްރޭޑިންގ ގެ ފަރާތުން އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ސްޓޭޓްހައުސްގެ އެއަރކޮންޑިޝަންތައް މިއަދުން ފެށިގެން މީލާދީން 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މަރާމާތުކޮށް ބަލަހައްޓާނެއެވެ.   މިއަދު ސޮއި [...]

ތަފްސީލް
Apr 19th

ގއ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ގއ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒާއި ބައްދަލުކުރުން

ގއ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ގޯތިތެރޭގައި ފެންބޮޑުވާ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ތައުލީމީ މަރުކަޒުން ކުރައްވަން ނިންމަވާފައިވާ މަސައްކަތަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅުކައުންސިލުން ހޯދަން ހުށަހަޅާފައިވާ ތަކެތީގެ އެހީ ވެދެއްވަން 17 އެޕްރީލް 2018 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ 33 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުން ނިންމަވާފައިވާތީ އެކަމާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ތައުލީމީ މަރުކަޒާއި ހިއްސާކުރުމަށާއި އަދި ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ބާއްވަން ހަމަޖެއްސެވި ތައުލީމީދާއިރާގެ އިސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ހުއްދަ ދެއްވާފައިވާތީ މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި އެ [...]

ތަފްސީލް
Apr 19th

ގއ. ވިލިނގިލީ ނެލަމް ގޭގެ ސުނާމީ ގޭގެ އިމާރާތަށް ބައެއް އިތުރުކުރުމަށް ހަމަޖައްސާ ކަމާއިބެހޭ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުން

2004 ވަނަ އަހަރުގެ ސުނާމީ ކާރިސާ އާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުން އަލަށް އިމާރާތް ކުރައްވަން ހަމަޖެއްސެވި ގއ. ވިލިނގިލީ ނެލަމް ގޭގައި އިމާރާތް ކުރަންޖެހޭ ގެ އިމާރާތް ކުރަން ބެލިއިރު އެކަށީގެންވާ ޖާގަ ނެތުމާއިއެކު އިމާރާތުން ބައެއް އުނިކޮށް ގެ އިމާރާތް ކުރެވިފައިވާތީ އެ އިމާރާތަށް އިތުރުކުރަންޖެހޭ ބައި އިތުރު ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާންސްޓްރަކްޗަރ އިން ނިންމަވާ އިތުރުކުރަންޖެހޭ ބައި އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ހޯމް އެކްސެލެންސް އިންވެސްޓްމެންޓާއި ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ދެމެދު 17 [...]

ތަފްސީލް
Apr 12th

ގއ. އަތޮޅު ތައުލީމީމަރުކަޒުގެ ސީނިއަރ މެނޭޖްމެންޓުން އަތޮޅުކައުންސިލާއި އެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

ގއ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ޕްރިންސިޕަލް ކަމުގެ މަގާމަށް ގއ. ވިލިނގިލީ އަންނާރުމާއާގޭ އަލްފާޟިލް ތަމްހީދު ހަމަޖެއްސެވުމާއި ގުޅިގެން އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ތައާރަފްވެ ލެއްވުމަށާއި އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގަ މިވަގުތަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކާއި އަދި ރޭވިފައިވާ ބައެއް މުހިއްމު މަސައްކަތްތަކުގައި އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރުމަށްޓަކައި 11 އެޕްރީލް 2018 ގައި ގއ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުން ގއ އަތޮޅު ކައުންސިލާއި އެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ޕްރިންސިޕަލް ތަމްހީދުގެ [...]

ތަފްސީލް
Mar 18th

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ29 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުން

29 vana bahdhaluvun ninmmi kanathah

ތަފްސީލް
Mar 18th

ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ޒިންމާދާރުވެރިންގެ މަސައްކަތްތައް ސްޕަވައިޒްކުރުން

މިއަތޮޅު ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ސިވިލްސަރވިސްގެ ޒިންމާދާރުވެރިންގެ މަސައްކަތްތައް ސްޕަވައިޒްކުރުމަށްޓަކައި 13 މާރޗް 2018 ގައި ބައެއް ކައުންސިލްތަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ. މިގޮތުން މިއަތޮޅު ކަނޑުހުޅުދޫ ގެމަނަފުށި ، ދާންދޫ ، އަދި ނިލަންދޫ ކައުންސިލަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ޒިންމާދާރު ވެރިންގެ މަސައްކަތްތައް ސްޕަވައިޒް ކުރެވިފައި ވެއެވެ. ރަށްރަށަށް މިކުރެވުނު ދަތުރުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަޞީރު އަލީ އާއި ، އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙަސަނެވެ.

ތަފްސީލް
Mar 15th

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން މިއަދު ބާއްވައިފި

ލޯކަލްގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީގެ ހުއްދަނެތި ބޭރުގެ އެމްބަރސެޑަރަކާއި އަތޮޅުކައުންސިލުން ބައްދަލުކޮށްފަވާތީ 13 ޑިސެމްބަރ 2017 ގައި 3 މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ސަސްޕެންޑް ކުރި މިއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ 3 މެމްބަރުން ސަންޕެންޝަންގެ މުއްދަތު 13 މާރޗް 2018 އަށް ހަމަވުމާއި ގުޅިގެން 14 މާރޗް 2018 ގައި އެބޭފުޅުންގެ ރަސްމީ މަސައްކަތަށް ނުކުންނަވާ 3 ވަނަ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 29 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން މިއަދު 10.30 ގައި ބާއްވައިފި   މި ބައްދަލުވުމުގައި މިއަހަރަށް ފާސްކުރަންޖެހޭ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2018 [...]

ތަފްސީލް
Mar 15th

ސަންޕެންޝަންގެ މުއްދަތުހަމަވުމުން ކައުންސިލަރުން އަލުން މަސައްކަތަށް ނުކުންނަވައިފި

ލޯކަލްގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީގެ ހުއްދަނެތި ބޭރުގެ އެމްބަރސެޑަރަކާއި އަތޮޅުކައުންސިލުން ބައްދަލުކޮށްފަވާތީ 13 ޑިސެމްބަރ 2017 ގައި 3 މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ސަސްޕެންޑް ކުރި މިއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ 3 މެމްބަރުން ސަންޕެންޝަންގެ މުއްދަތު 13 މާރޗް 2018 އަށް ހަމަވުމާއި ގުޅިގެން 14 މާރޗް 2018 ގައި އެބޭފުޅުންގެ ރަސްމީ މަސައްކަތަށް ކައުންސިލަށް ނުކުމެވަޑައިގެންފިއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު ކައުންސިލްގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ 3 ކައުންސިލަރުން ކައުންސިލަށް ވަޑައިގަތުމުން އެ 3 ބޭފުޅުންނަށް ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދަންނަވާފައިވެއެވެ. މިގޮތުން [...]

ތަފްސީލް
Mar 08th

އަތޮޅުގެ އެތެރެވަރީގެ ފަރުތަކުގައި ބައްތިޖެހުން

މިއަތޮޅު އެތެރެވަރީގެ ފަރުތަކުގައި ޖަހާފައިވާ ބައްތިތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަ ބައްތިތަކެއް  ނުދިއްލޭތީ އެކަމުގެ ޝަކުވާތައް ލިބެމުންދިއުމާއިއެކު އެކަންކަން ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި 2016 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މިއިދާރާއިން ޚާއްޞަ މަސައްކަތްތަކެއް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. މިގޮތުން 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭ އެތެރެވަރީގެ ފަރުތަކުގެ ތެރެއިން 9 ފަރެއްގައި ބައްތި ޖެހިފައިވެއެވެ. އަދި މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ފެށި 2 ވަނަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން މިއަތޮޅު މައްތިދޫ ، އަލިގަލާ ، މާދޮރަގައްލާ ، މުތަގައްލާ ، ހިތާދޫ ގަލާ ، [...]

ތަފްސީލް