Jul 18th

ސާފް ދިވެހިރާއްޖެ ޒޯން 6 އަދި 7 ގެ ސަރަހައްދީ މަހާސިންތާ ފެށިއްޖެ

ސާފްރާއްޖެ ސަރަހައްދީ މަހާސިންތާ  2017 – ޒޯން 6 އަދި 7 ގެ ނަމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބާއްވާ މަހާސިންތާ މިއަދު ހެނދުނު 8.00 ގައި ގއ. ވިލިނގިލީ ގައި ފެށިއްޖެ. ދެކުނު 4 އަތޮޅާއި ތިމާވެއްޓަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްއިއްޔާތައް ހިމެނޭ ގޮތުން ބާއްވާ މި މަހާސިންތާގައި 73 ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވައެވެ. ގއ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި ކުރިޔަށްދާ މި މަހާސިންތާ ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށް ދެއްވީ [...]

ތަފްސީލް
Jul 18th

ސާފުރާއްޖެ ސަރަހައްދީ މަހާސިންތާގެ ބައިވެރިންނަށް ވިލިނގިލިން ހޫނު މަރުހަބާ އެއް ދަންނަވައިފި

ސާފްރާއްޖެ ސަރަހައްދީ މަހާސިންތާ  2017 – ޒޯން 6 އަދި 7 ގެ ނަމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ އިން މިމަހުގެ 18 އިން 20 އަށް ގއ. ވިލިނގިލީގައި ބާއްވަން ހަމަޖައްސަވާފައިވާ މަހާސިންތާގައި ބައިވެރިވާ މަންދޫބުން މިއަދު ހެނދުނު 10.30 އިން ފެށިގެން ވަޑައިގަންނަވަމުން އެބަދެއެވެ. ދެކުނު 4 އަތޮޅާއި ތިމާވެއްޓަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްއިއްޔާތައް ހިމެނޭ ގޮތުން ބާއްވާ މި މަހާސިންތާގައި 73 ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވައެވެ. މި މަހާސިންތާއަށް މިއަދު ވަޑައިގެންނެވި [...]

ތަފްސީލް
Jul 13th

ގއ.އަތޮޅުގެ ސްޓޭޓް ގެސްޓްހައުސެއްގެ ގޮތުގައި ހެދުމުގެ އެމް އޯޔޫގައި ސޮއިކުރުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒްގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ކުރިން ބެނުންކުރަމުންދިޔަ އަތޮޅުގެ ތައް ސްޓޭޓް ގެސްޓްހައުސް ގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސެވުމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ހިންގަވާ ޕޮރްގްރާމްގެ ދަށުން މިއަތޮޅުގައި ހުރި އަތޮޅުގެ ” ސްޓޭޓް ގެސްޓް ހައުސް ” ގެ ގޮތުގައި ހެދުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒާއި ، ގއ. އަތޮޅުކައުންސިލާއި ދެމެދު ވެވޭ މެމޮރަންޑަމް އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިންގ ގައި ސޮއި ކުރުމަށް 29 ޖެނުއަރީ 2017 ގައި ބޭއްވުނު 2 ވަނަ އަތޮޅު [...]

ތަފްސީލް
Jul 13th

ފެރީގެ ޚިދްމަތް ހަރުދަނާކުރުމާއިބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

މިއަތޮޅުގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ހަވާލުކުރައްވާފައިވާ އެމްޓީސީސީ އިން ކުރިޔަށް ގެންދަވާ ފެރީގެ ޚިދްމަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް ހަލުއިކުރުމާއި ، ފެރީގެ ނިޒާމް ހިންގުމުގައި އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި އެމްޓީސީސީގެ އިސްބޭފުޅުން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ޓީމެއް 12 ޖުލައި 2017 ވީ ބުދަ ދުވަހު ވިލިނގިއްޔަށް ވަޑައިގެން އަތޮޅުކައުންސިލާއި އެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި. މިބައްދަލުވުމުގައި އެމްޓީސީގެ ފަރާތުން އިސްބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވީ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ އިބްރާހީމް ލަޠީފާއި ، އިންޗާޖް އަހްމަދު [...]

ތަފްސީލް
Jul 09th

ކޯސްޓަލް ނެވިގޭޝަން ލެވެލް 1 ގެ ކޯސް ފެށުން

މިއަތޮޅުގެ މަސްވެރިންނާއި ޒުވާނުނަށް އަމާޒްކޮށްގެން މޯލްޑިވްސް މެރިޓައިމް އެކަޑަމީ އާއި ، ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އާއި ގުޅިގެން ކޯސްޓަލް ނެވިގޭޝަން ކޯސް ލެވެލް 1 ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު 9 ޖުލައި 2017 ވީ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 9.30 ގައި ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގައި ފެށިއްޖެ. 60 މީހުން ބައިވެރިވި މިކޯހުގައި ކިޔަވައި ދެއްވަނީ ކެޕްޓަން ޝިހާން މުޙައްމަދު އެވެ. މި ކޯސް ފެށުމަށްޓަކައި ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރި ކޮށްދެއްވީ ގއ. ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ [...]

ތަފްސީލް
Jul 06th

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ 3ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 5ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމި ކަންތައްތައް

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ 3 ވަނަ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 5 ވަނަ ބައްދަލުވުމުން 4 ޖުލައި 2017 ވަނަ ދުވަހު 10:30ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުން ނިމުނު ކަންތައްތަކަކީ: އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއާއި މެރިޓައިމް އެކަޑަމީ އާއި ގުޅިގެން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ނިޔަމި ކަމުގެ ކޯހުގައި ބައިވެރިކުރާނެ މުވައްޒަފުން ކަނޑައެޅުން މިކަން ނިންމެވީ:           ނިޔަމިކަމުގެ ކޯސް ހިންގުމަށް ފެނިވަޑައި ގަންނަވާ ކަމަށާއި، އެ ކޯހުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި މިއިދާރާގެ ފަރާތުން  ނިރުޝާދު އަޙުމަދު [...]

ތަފްސީލް
Jun 20th

3ވަނަ އަތޮޅުކައުންސިލް ތަޢާރަފްވުމުގެ ގޮތުން ކޫއްޑޫ އަށް ވަޑައިގެން ކޫއްޑޫގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

3ވަނަ އަތޮޅުކައުންސިލް އިންތިޚާބުވުމަށްފަހު ތަޢާރަފް ވުމަށްޓަކައި ކުރަމުންދާ ދަތުރުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޓީމް މިއަދު ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް މޯލްޑިވްސްއަށް ވަޑައިގެންނެވި އެވެ. މި ދަތުރުގައި ކޫއްޑޫގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ އިސްމުވައްޒަފުންނާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ކޫއްޑޫގެ މަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި ކަންތައްތަކާއިބެހޭ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް މިވަގުތަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިތައް ހިއްސާ ކުރެވިފައިވެ އެވެ.   މި ބައްދަލުވުމުގައި ކޫއްޑޫގެ ރީޖަނަލް މެނޭޖަރ މަސްޢޫދު އަޙުމަދު، ކޫއްޑޫގެ އެކި ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ހެޑުން، އަދި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙުމަދު ފުއާދު ނާއިބްރައީސް [...]

ތަފްސީލް
Jun 15th

3ވަނަ އަތޮޅުކައުންސިލް ތަޢާރަފްވުމުގެ ގޮތުން 3 ރަށަކަށް ވަޑައިގެން ވަޑައިގެން ރަށުކައުންސިލާއި ސެކްޓަރތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

3ވަނަ އަތޮޅުކައުންސިލް އިންތިޚާބުވުމަށްފަހު އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކާއި ބައްދަލުކޮށް ތަޢާރަފް ވުމަށްޓަކައި ރަށްރަށަށް ކުރަމުންދާ ދަތުރުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޓީމް މިއަދު  މި އަތޮޅު ކޮނޑޭ، ކަނޑުހުޅުދޫ އަދި ގެމަނަފުއްޓަށް ވަޑައިގެން،  އެ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކާއިރައްޔިތުންނަށް ޚިދްމަތް ދިނުމަށް ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ސެކްޓަރތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާ ސެކްޓަރ ތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކޮށް، ހުރި ދަތިތައް އޮޅުންފިލުވާ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރައްވާފައިވެ އެވެ. އަދި  މީގެ އިތުރުން އެ ރަށްރަށުގެ މިހާރު ކުރިއަށްދާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢު ތައް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޓީމުން ބައްލަވައިލެއްވި އެވެ.   [...]

ތަފްސީލް
Jun 15th

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ 3ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމި ކަންތައްތައް

ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދު ފާސްކުރުން. މިކަން ނިންމެވީ:       ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ 50 ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގައި މިދަންނަވާ ގޮތަށް އިސްލާހުކޮށް ދެއްވުމަށާއި،”ދާއިރާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ދާއިރާއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާ އަދި ދާއިރާގެ ކަންކަމުގައި އުޅުއްވާނަމަ ފުރުއްވުމުގެ ކުރިން ރައިސް ނުވަތަ ނާއިބު ރައީސް ނުވަތަ ކައުންސިލް ހިންގުމާއި ޙަވާލުވެހުންނެވި ބޭފުޅަކަށް ފޯނުން ނުވަތަ އެސް.އެމް.އެސް އަކުން އަންގަންވާނެއެވެ.” މިގޮތަށް ބަދަލު ގެނައުމަށްފަހު ކައުންސިލުން ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދު ފާސްކުރުމަށް ފެންނަ ކަމަށް ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ [...]

ތަފްސީލް
Jun 14th

3ވަނަ އަތޮޅުކައުންސިލް ތަޢާރަފްވުމުގެ ގޮތުން 4 ރަށަކަށް ވަޑައިގެން ވަޑައިގެން ރަށުކައުންސިލާއި ސެކްޓަރތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

 3ވަނަ އަތޮޅުކައުންސިލް އިންތިޚާބުވުމަށްފަހު އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކާއި ބައްދަލުކޮށް ތަޢާރަފް ވުމަށްޓަކައި ރަށްރަށަށް ކުރަމުންދާ ދަތުރުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޓީމް މިއަދު  މި އަތޮޅުގެ 4 ރަށަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އެ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކާއިރައްޔިތުންނަށް ޚިދްމަތް ދިނުމަށް ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ސެކްޓަރތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާ ސެކްޓަރ ތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލިކޮށް، ހުރި ދަތިތައް އޮޅުންފިލުވާ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރައްވާފައިވެ އެވެ. އަދި  މީގެ އިތުރުން އެ ރަށްރަށުގެ މިހާރު ކުރިއަށްދާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢު ތައް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޓީމުން ބައްލަވައިލެއްވި އެވެ.  މި ޓީމުގެ ބޭފުޅުން [...]

ތަފްސީލް