Sep 15th

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ 3ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ103 ވަނަ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލަގެ 103 ވަނަ ބައްދަލުވުން   03 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވީ އަންގާރަ ދުވަހު  ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނީ ގއ. ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އާ އިމާރާތުގައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުން ނިމުނުކަންތައްތަކަކީ:  އެޖެންޑާ އައިޓަމް:1 103 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން ނިންމެވި ގޮތް:           މިބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށް ރިޔާޞަތުން ރައީސް އަޙުމަދު ފުއާދު ހުށަހެޅުއްވުމުން، ކައުންސިލަރ ޙުސައިން އާދަމް ހުށަހެޅުއްވި މަހާސިންތާއަށް ދާންދޫ ކައުންސިލުން ހުށަހެޅުއްވި ބަޖެޓް ފާސްކުރުމާއި، ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ [...]

ތަފްސީލް
Sep 10th

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ އޮޑިޓް ޓީމެއް ވަޑައިގެންފި.

2018 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މިހާތަނަށް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މުދަލާއި ފައިސާގެ ހިސާބްތައް އޮޑިޓް ކުރުމަށްޓަކައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ޓީމެއް މިއަދު ( 10 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ) ގައި ވަޑައިގެންފި.  މި ޓީމުގައި  ހިމެނެނީ އޮޑިޓަރ ވިޝާލް ވަޙީދު، އަދި އ.އޮޑިޓަރ ޢަބުދުﷲ ޝަފަތު ޝަރީފް. 2 ބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ މިޓީމުގެ ފަރާތުން އެހެން އަހަރުތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މުދަލާއި ފައިސާގެ ހިސާބްތައް އޮޑިޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާނެ. މީގެ އިތުރުން މިޓީމުގެ [...]

ތަފްސީލް
Sep 10th

ގއ. އަތޮޅަށް ލިބުނު 750 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ރަށްރަށަށް ބަހާނެ ގޮތަކާއިމެދު އެއްބަސްވުމަކަށް އައުން

ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ސަރުކާރުން މިއަތޮޅުގައި އަޅުއްވަން ހަމަޖައްސަވަފާއިވާ 750 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ރަށްރަށަށް ބަހާނެގޮތަކާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް ބަހާނެގޮތް ކަނޑައަޅަފި. މިކަން ކުރިޔަށް ދިޔައީ 5 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 އިން 7 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ގެ ނިޔަލަށް ގއ. ދާންދޫގައި ބޭއްވުނު އުތުރު ހުވަދޫ މަހާސިންތާގައި ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކުން މިކަމާއިބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ބޭއްވުނު ޚާއްޞަ ބައްދަލުވުމެއްގަ. ރަށްރަށުން އެއްބަސްވެފައިވަނީ އެންމެ ބޮޑު އާބާދީއެއް ދިރިއުޅޭ 3 ރަށަށް ވަކި އަދަދު ތަކައް ހަމަޖައްސާ ކުދި އާބާދީ [...]

ތަފްސީލް
Sep 10th

ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކަށް ފަސްޓްއެއިޓް ކިޓް ހަވާލުކުރުން

މިއަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކުގައި ފަސްޓްއެއިޑް ލިބޭނެ ގޮތް ހެދުމަށްޓަކައި އަތޮޅުކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ކޮންމެ ރަށެއްގެ ރަށުކައުންސިލަށް ފަސްޓް އެއިޑް ކިޓް ހަވާލުކޮށްފި . މިކަން ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިވަނީ 5 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 އިން 7 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ގެ ނިޔަލަށް ގއ. ދާންދޫގައި ބޭއްވުނު އުތުރު ހުވަދޫ މަހާސިންތާގައި .   ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކުގެ ފަރާތުން ފަސްޓްއެއިޑް ކިޓްތަކާއި ހަވާލުވެފައިވަނީ ކައުންސިލްތަކުގެ ރައީސުން

ތަފްސީލް
Sep 10th

ރަށްރަށުގައި ހިންގަން ބޭނުންވާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގުމުގެ ފަހުމްނާމާގައި ސޮއިކޮށްފި

މި އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކުން އެރަށްރަށުގައި ރަށުކައުންސިލާއި އަތޮޅުކައުންސިލް ގުޅިގެން ހިންގަން ބޭނުންވާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ކަމާއިބެހޭ މެމޮރަންޑަމްއޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިން ( ފަހުމް ނާމާ ) ގައި 6 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ގައި ސޮއިކުރެވިއްޖެ. މިކަން ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިވަނީ 5 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 އިން 7 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ގެ ނިޔަލަށް ގއ. ދާންދޫގައި ބޭއްވުނު އުތުރު ހުވަދޫ މަހާސިންތާގައި . މިގޮތުން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އެހީގައި ކޮލަމާފުށްޓާއި ނިލަންދޫގައި މަލްޓިޕާރޕަސް ހޯލެއް އެޅުމާއި ، ދާންދޫ ބަދަނރު [...]

ތަފްސީލް
Sep 10th

އުތުރު ހުވަދޫ މަހާސިންތާ ބާއްވައިފި

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2019 އަހަރުގެ އަހަރީ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ހިމެނޭ ކައުންސިލްތަކުގެ އަހަރީ މަހާސިންތާ “އުތުރުހުވަދޫ މަހާސިންތާ” ސެޕްޓެމްބަރ  މަހުގެ 5-7 އަށް މިއަތޮޅު ދާންދޫގައިވަނީ ބޭއްވިފައި. މި މަހާސިންތާއަކީ ، ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ރަށްރަށުގެ ރަށުކައުންސިލްތައް ހިންގުމުގައި ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައް ދެނެގަނެ ކައުންސިލުން ދެމުންގެންދާ ޚިދްމަތްތައް ހަރުދަނާ ކޮށް، ހަލުއިކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވެންހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި، ދާއިރާތަކާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމުގައި ދިމާވާ ގޮންޖެހުނުތައް ފާހަގަކޮށް، އެކަންކަން ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި، ކައުންސިލްތަކުގެ އަމާޒަށް ވާސިލުވުމުގައި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ [...]

ތަފްސީލް
Sep 02nd

އުތުރު ހުވަދޫ ޤުރުއާން މުބާރާތް ގއ. ނިލަންދޫގައި ބާއްވައިފި

އުތުރު ހުވަދޫ ޤުރުޢާން މުބާރާތް 08 އޯގަސްޓް 2019 ގައި މި އަތޮޅު ނިލަންދޫގައިވަނީ ފެށިފައި. މި މުބާރަތް ބޭއްވިފައިވަނީ ނިލަންދޫ ސްކޫލްގެ ހޯލުގައި. މި މުބާރާތް ފެއްޓުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް މޯލްޑިވްސް ގެ ރީޖަނަލްމެނޭޖަރ  އިބްރާހީމް ޞާބިރު. މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ ކޮލަމާފުށި، ވިލިނގިލި، ނިލަންދޫ، ދާންދޫ، ގެމަނަފުށި . މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙުމަދު ފުއާދު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި . މީގެ އިތުރުން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކުގެ ކައުންސިލަރުންވެސް [...]

ތަފްސީލް
Sep 02nd

ގއ. ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އައު އޮފީސް އިމާރާތް ހުޅުވުން

ގއ. ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އައު އޮފީސް އިމާރާތް 25 އޮގަސްޓް 2019 ދުވަހުގެ ހަވީރު 4.45 ގައި ރަސްމީ ކޮށް ހުޅުއްވައި ދެއްވައިފި. މި އޮފީސް އިމާރާތް ހުޅުއްވައިދެއްވީ ގއ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނާއިބްރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނަޒްމީން. 2 ބުރި އަށް އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ މި އިމާރާތަކީ ޕީއެސް އައިޕީ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ސަރުކާރުން އަޅުއްވައިދެއްވި އިމާރާތެއް. ދާންދޫ އުތުރުފަރާތު ހިއްކި ސަރަހައްދުގައި އިމާރާތްކުރެވިފައިވާ މި އިމާރާތަކީ ކުރިން އެރަށުގައި ބޭނުންކުރި އޮފީސް އިމާރާތުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން [...]

ތަފްސީލް
Aug 21st

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ 03ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 101ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމި ކަންތައްތައް

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 101 ވަނަ ބައްދަލުވުން 20 އޮގަސްޓް 2019 ވީ އަންގާރަ ދުވަހު ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނީ އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ.  އެޖެންޑާ އައިޓަމް:1 100 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން ނިންމެވި ގޮތް:           މިބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށް ރިޔާޞަތުން ރައީސް އަޙުމަދު ފުއާދު ހުށަހެޅުއްވުމުން ކައުންސިލަރ ޙުސައިން އާދަމް ހުށަހެޅުއްވި އަތޮޅުކައުންސިލުން މާލޭގައި ކުއްޔަށް ހިފާފައިހުރި އެޕާޓްމަންޓާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން އެޖެންޑާއަށް އިތުރުކުރުމަށްފަހު މިބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ބައްދަލުވުމުގައި [...]

ތަފްސީލް
Aug 19th

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ 03ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 001ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމި ކަންތައްތައް

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 100 ވަނަ ބައްދަލުވުން  06 އޮގަސްޓް 2019 ވީ އަންގާރަ ދުވަހު ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނީ އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ. އެޖެންޑާ އައިޓަމް:1 100 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން ނިންމެވި ގޮތް:           މިބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށް ރިޔާޞަތުން ރައީސް އަޙުމަދު ފުއާދު ހުށަހެޅުއްވުމުން ނާއިބު ރައީސް އަޙުމަދު ނަޒުމީން ހުށަހެޅުއްވި ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލާއި އެރަށު ޒުވާނުންނާއި ގުޅިގެން އަތޮޅުފެންވަރުގައި އަޟުޙާ އީދު ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި [...]

ތަފްސީލް