Jan 09th

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ 03ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 70ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ބާއްވައިފި

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ 03 ވަނަ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 70 ވަނަ ބައްދަލުވުން (މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން) 08 ޖެނުއަރީ 2019 ވީ އަންގާރަ ދުވަހު 11:30 ގައި ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައެވެ. މި ބައްދަލުވުމަށް އެޖެންޑާ ކުރެވި ނިންމެވި ކަންތައްތަކަކީ  2019 ވަނަ އަހަރުގެ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން ނިންމެވި ގޮތް:     2019 ވަނަ އަހަރުގެ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މުޅި ޖުމުލަ ބަޖެޓް -/7153175 ( ހަތްމިލިއަން އެއްލައްކަ [...]

ތަފްސީލް
Jan 02nd

“މެންޑޭޓްރީ ސެލްފް ލާރނިންގ” ނަމުގައި އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް މާއުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

ސިވިލްސަރވިސް އިން ކޮންމެ އަހަރަކު 1 ފަހަރު މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގާ 6 ގަޑި އިރުގެ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމު 25 ، 26 ޑިސެމްބަރ 2018 ގައި މި އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގިފައިވެ އެވެ. މި ޕްރޮގްރާމް ބޭއްވިފައިވަނީ މި އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ. މި ޕްރޮގްރާމުގައި މަޢުލޫމާތު ދެއްވީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރ މުޙަންމަދު ނަޞީރު ޢަލީ އެވެ.

ތަފްސީލް
Nov 12th

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރިސެޕްޝަން މަރާމާތުކުރުން

Atholhu Councilge reception maraamaathu kurun

ތަފްސީލް
Nov 07th

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މަގުފާރު ރޭނުމާބެހޭ

Magumathee faaru reynun

ތަފްސީލް
Nov 06th

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ވަފުދާއިއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

             މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓުގެ ފަރާތުން ގދ. ތިނަދޫގައި ހިންގަވާ ބިޒްނަސް ސެންޓަރުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ އިސްބޭފުޅުންގެ ވަފުދުން ގއ. އަތޮޅަށް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި 5 ނޮވެމްބަރ 2018 ވީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ގއ. އަތޮޅުކައުންސިލާއިއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި.               މިބައްދަލުވުމުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނާއިބްރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނަޒްމީންގެ އިތުރުން ޒިންމާދާރުވެރިޔާ އަދި ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަޞީރު އަލީ އާއި އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ހަސަން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި

ތަފްސީލް
Nov 06th

ގއ. އަތޮޅުގެ އާ ޑިވިޜަން ކޮމާންޑަރާއިއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

ގއ. އަތޮޅުގައި މިހާރު މަސައްކަތްކުރައްވާ ޑިވިޝަން ކޮމާންޑަރގެ ޓާމް ހަމަވުމާއި ގުޅިގެން އަލަށް ވަޑައިގެންނެވި ޑިވިޝަން ކޮމާންޑަރާއިއެކު 5 ނޮވެމްބަރ 2018 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 8.30 ގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގައި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި.               އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު މި ބައްދަލުވުމުގައި އާ ޑިވިޜަން ކޮމާންޑަރާއި ކުރިން ހުންނެވި ޑިވިޜަން ކޮމާންޑަރުގެ އިތުރުން އަތޮޅު ކޮމާންޑަރ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ފުއާދާއި ، ނާއިބްރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު [...]

ތަފްސީލް
Sep 27th

Thahuniyaa

Thahuniya

ތަފްސީލް
Aug 02nd

ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިއްޖެ

         2018 ވަނަ އަހަރަށް ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތައް  މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް 01 އޮގަސްޓް 2018 ގައި ފެށިއްޖެ. މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފުރަތަމަ މޮނިޓަރ ކުރަން ފެށިފައިވަނީ ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލެވެ. މޮނިޓަރިން ޓީމް ކަނޑުހުޅުދޫ އަށް ޒިޔާރަތްކުރީ 01 އޮގަސްޓް 2018 ވަނަ ދުވަހުގެ 11.30 ގައެވެ. މޮނިޓަރ މަސައްކަތާއި ގުޅޭގޮތުން ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލާއިއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާ ޓީމުގެ މަސައްކަތާއިބެހޭ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރެވިފައި ވެއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އާއި [...]

ތަފްސީލް
Jul 24th

ޖުމްހޫރިއްޔަތާއި ޒުވާނުން އަދި ޒިންމާދާރު މީޑިޔާ ގެ ނަމުގައި 2 މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި

ސަރުކާރުގެ ސެކްޓަރ ތަކާއި ޚާއްޞަކޮށް ޒުވާނުންނަށާއި ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒްކޮށްގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒްގެ ފަރާތުން 20،21 ޖުލައި 2018 ގައި 2 މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން  ގއ. ވިލިނގިލީ ގައި ބާއްވައިފިއެވެ. ޖުމްހޫރިއްޔަތާއި ޒުވާނުންގެ ނަމުގައި ބޭއްވި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން އޮތީ ގއ. އަތޮޅުތައުލީމީ މަރުކަޒުގައެވެ. ޒިންމާދާރު މީޑިޔާގެ ނަމުގައި ބޭއްވި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން އޮތީ ގއ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޓްރެއިނިންގ ހޯލުގައެވެ. މި ދެމަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތާއި ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވާފައިވަނީ ގއ. އަތޮޅު [...]

ތަފްސީލް
Jul 18th

ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ޓީމެއް އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރުން

20 ޖުލައި 2018 އިން 21 ޖުލައި 2018 ގެ ނިޔަލަށް ” ޖުމްހޫރިއްޔަތާއި ޒުވާނުން ” އަދި ޒިންމާދާރު މީޑިޔާ ” މިނަމުގައި ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމައެފެއަރޒްގެ ޓީމެއް 18 ޖުލައި 2018 ވީ ބުދަދުވަހުގެ 10.00 ގައި  އަތޮޅުކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވި މިބައްދަލުވުމުގައި ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އިސްބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވީ އެމިނިސްޓްރީގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް [...]

ތަފްސީލް