Dec 10th

ގދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޓީމެއް ގއ. އަތޮޅަށް ޒިޔާރަތްކުރުން

މިއަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ތަރައްގީއަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ހިނގަމުންދާގޮތް ބެއްލެވުމަށާއި ، ރަށްރަށުގެ ތަރައްގީއަށް ކައުންސިލްތަކުން ރާވާ ހިންގާ ކަންތައްތަކުގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި އަދި މުޅި ހުވަދުއަތޮޅުގެ ކައުންސިލްތައް ގުޅިގެން ހިންގިދާނެ ޕޮރްގްރާމްތަކާއި އަދި ހުވަދުއަތޮޅު ދެއަތޮޅެއްގެ ގޮތުގައި ހެދި ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށްޓަކައި ގދ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޓީމެއް 6 ޑިސެމްބަރ 2017 ގައި މިއަތޮޅަށް ވަޑައިގެން 9 ޑިސެމްބަރ 2017 ގެ ނިޔަލަށް މިއަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ކައުންސިލްތަކާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި. ގދ. [...]

ތަފްސީލް
Dec 03rd

ހުވަދޫ އުތުރު އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

34 no iulaan

ތަފްސީލް
Dec 03rd

ގއ. ވިލިނގިލީ ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެން ސަރވިސް ސެންޓަރ ގެ މުވައްޒަފުން އަތޮޅުކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ގއ. ވިލިނގިލީ ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެން ސަރވިސް ސެންޓަރއާއި އަލަށް ހަވާލުވެ ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން އަތޮޅުކައުންސިލް އާއި މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި އެ ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގުމުގައި ހުރި ދަތިތަކާއި، ކުރިޔަށް ކުރަން ރޭވިފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރެވިފައިވެ އެވެ.  ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެން ސަރވިސް ސެންޓަރގެ ފަރާތުން މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވީ ސީނިއަރ ސޯޝަލް ސަރވިސް އޮފިސަރ އަޙުމަދު ޙުސައިން، އެސިސްޓެންޓް ސޯޝަލް ސަރވިސް އޮފިސަރ އާމިނަތު ޖަމީލް އެވެ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން [...]

ތަފްސީލް
Dec 03rd

މެރިޓައިމް އެކަޑަމީން ހިންގި ކޯސްތަކުގެ ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދީފި

ގއ. ގެމަނަފުށީގެ މަސްވެރިންނާއި ، ޒުވާނުންނަށް އަމާޒްކޮށް ގެމަނަފުށީގައި މޯލްޑިވްސް މެރިޓައިމް އެކަޑަމީއާއި ، އަދި މެރިޓައިމް އެކެޑަމީގެ ބިޒްނަސް ސްކޫލުން ހިންގި އިނގިރޭސި ކޯހާއި ނެވިގޭޝަން ކޯސް ލެވެލް 1 އަދި ލެވެލް 2 ގެ ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދިނުން 1 ޑިސެމްބަރ 2017 ގައި ގެމަނަފުށީ ސްކޫލްގައި ބާއްވައިފި.  މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރި ކޮށް ދެއްވީ މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް ސްކޫލްގެ ހެޑްއޮފް ބިޒްނަސް އަލްފާޟިލް ޝުއައިބް ރަޝީދެވެ.  މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ [...]

ތަފްސީލް
Nov 28th

އިންޑިއަން އެމްބަރސެޑަރ ގއ. އަތޮޅަށް ވަޑައިގަންނަވާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މިއަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ 19 އިން 31 އަށް މާލެ އަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި އިންޑިޔާ އިން ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އެމްބަސެޑަރ ހިޒްއެކްސެލެންސީ އަކްލޭޝް މިޝްރާ އާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ގއ. އަތޮޅަށް ވަޑައިގަތުމަށް ދެއްވި ދައުވަތު ގަބޫލުފުޅުކުރައްވާ އެމަނިކުފާނު މިއަތޮޅަށް 3 ދުވަހުގެ ދަތުރުފުޅެއްގައި 1 ޑިސެމްބަރ 2017 ގައި މިއަތޮޅަށް ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ. އެމްބަސެޑަރ ގެ މިދަތުރުފުޅުގައި މިއަތޮޅު ވިލިނގިލި ، ނިލަންދޫ އަދި ގެމަނަފުށްޓަށް ވަޑައިގަންނަވާ [...]

ތަފްސީލް
Nov 28th

ގއ. ކޮލަމާފުށި ކައުންސިލް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

މިއަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރ ކުރުމަށް މިކައުންސިލުން ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ގއ. ކޮލަމާފުށި ކައުންސިލް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް 26 ނޮވެމްބަރ 2017 ގައި ފަށާ 27 ނޮވެމްބަރ 2017 ގައި އެމަސައްކަތް ނިމިއްޖެ. މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ކުރެވުނު މިދަތުރުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ފުއާދާއި ، ކައުންސިލަރ ޙުސައިން އާދަމާއި ، އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރުން ކަމަށްވާ އަޙްމަދު ހަސަން ދީދީ އާއި މުޙައްމަދު ހަސަނާއި ، އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް [...]

ތަފްސީލް
Nov 20th

ގެމަނަފުށި، ކޮނޑޭ، ނިލަންދޫ ރަށުކައުންސިލް މޮނިޓަރ ކޮށް ނިމިއްޖެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގެ ( ހ ) އާއި ( ށ ) އިން އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކަށް މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާގެ ދަށުން ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރ ކުރުމަށް 4 ނޮވެމްބަރ 2017 ގައި ފެށި މަސައްކަތުގައި މިހާތަނަށް 6 ރަށެއްގެ ރަށުކައުންސިލް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެއެވެ. މިގޮތުން 16 ނޮވެމްބަރ 2017 އިން 19 ނޮވެމްބަރ 2017 ގެ ނިޔަލަށް ގެމަނަފުށި ، ކޮނޑޭ ، [...]

ތަފްސީލް
Nov 16th

އުތުރު ހުވަދޫ އެވޯޑް ދިނުމުގެ ހަފްލާގެ ޑެކަރޭޓް ކުރުމަށް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ޓީމާއި ޚާއްޞަ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިއްޖެ

މިކައުންސިލުން ބާއްވަން ރާވާފައިވާ އުތުރު ހުވަދޫ އެވޯޑް ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޒީނަތްތެރިކުރުމަށް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ޓީމާއިއެކު މިއަދު ( 16 ނޮވެމްބަރ  2017 ގައި ) އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިއްޖެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަހްމަދު ފުއާދާއި ، ނާއިބްރައީސް އަހްމަދު ނަޒްމީން އާއި ، ޑިރެކްޓަރ މުހައްމަދު ނަޞީރު އަލީ އާއި އ.ޑިރެކްޓަރ މުހައްމަދު ހަސަން އާއި ، އ.ލީގަލް އޮފިސަރ އަބްދުލް ހަމީދު ނާޞިރު ބައިވެރިވެ ލެއްވިއެވެ. [...]

ތަފްސީލް
Nov 16th

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އެކެފަރު ދޯނި ނީލަމުން ނެގި ފަރާތާއި ހަވާލުކުރެވިއްޖެ

މިކައުންސިލްގެ އެކެފަރު ދޯނި ސިޓީލާ ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަށް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 126 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާއިން ނިންމެވުމާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ހުއްދައަކާއިއެކު 04 އޮކްޓޯބަރ 2017 ގައި ސިޓީލާ ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަށް އިއުލާން ކުރުމާއިގުޅިގެން އަގުހުށަހެޅުއްވި ގއ. ގެމަނަފުށީ ހިތަދޫގޭ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝާފިއު އެކެފަރު ދޯނި ގަތުމަށް ހުށަހެޅުއްވި އަގު ދައްކަން ކަނޑައެޅުނު މުއްދަތުގައި އަގު ދައްކާ ޚަލާސް ކޮށްފައިވާތީ 15 ނޮވެމްބަރ 2017 ގައި ދޯނި އަޙްމަދު ޝާފިއު އާއި [...]

ތަފްސީލް
Nov 16th

ޕޮލިސް އަތޮޅު ކޮމާންޑަރާއިއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

މިއަތޮޅަށް އަލަށް ހަމަޖެއްސި އަތޮޅު ކޮމާންޑަރ ތައާރަފްވެ ވަޑައިގަތުމަށްޓަކައި މިއަދު 15 ނޮވެމްބަރ 2017 ވަނަ ދުވަހު އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިއްޖެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ހުރިހާ ކައުންސިލަރުންގެ އިތުރަށް ކައުންސިލްގެ ސިވިލްސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އިސްވެރިން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި. މިގޮތުން ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަހްމަދު ފުއާދާއި ނާއިބްރައީސް އަހްމަދު ނަޒްމީން އާއި ، ކައުންސެލަރ ހުސައިން އާދަމްގެ އިތުރުން ޑިރެކްޓަރ މުހައްމަދު ނަޞީރު އަލީ އާއި އ.ޑިރެކްޓަރ މުހައްމަދު ހަސަން އާއި އ. ޑިރެކްޓަރ [...]

ތަފްސީލް