Feb 03rd

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރ އާއި މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އަލްފާޟިލާ ޒަހާ ވަހީދާއި މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި.   މި ބައްދަލުވުމުގައި އެންވެރިކަން ކުރާ ފަރުތައް ހިމެނޭ ފަޅުރަށްތައް ރިސޯރޓް ހަދަން ދޫކުރުމުން ރައްޔިތުންގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ހިއްސާކުރެވުނު. އަދި ކަނދުފަތި ތަކުގެ މައްސަލާއާއި، ފަޅުރަށްރަށުގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން މަޝްވަރާކުރެވުނު.

ތަފްސީލް
Feb 03rd

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މައްސަލަތަކުގައި ވަކާލާތުކުރައްވާ ޤާނޫނީ ވަކީލުންނާއި މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ކައުންސިލަށް ޤާނޫނީ ލަފާދެއްވާ އަދި ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި މައްސަލަތަކުގައި ވަކާލާތު ކުރަން ޙަވާލު ކުރެވިފައިވާ ލަގްޒަވީޗެމްބަރސް ގެ އިސްބޭފުޅުންނާއި އެކު ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ބައްދަލުވުމެއް 31 ޖެނުއަރީ 2019 ގައި ވަނީ ބޭއްވިފައިވޭ.   މި ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލާއި ގުޅުން ހުރި މައްސަލަ ތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކެވި ޤާނޫނީ ލަފާ ބޭނުންވާ ކަންކަމާބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވުނު.

ތަފްސީލް
Jan 31st

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް އޮނަރަބްލް ޢަބުދުﷲ ޢަމީން އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން 30 ޖެނުއަރީ 2019 ގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް އޮނަރަބްލް ޢަބުދުﷲ އަމީން އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި. މި ބައްދަލުވުމުގައި އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގައި ހުރި ދަތިތަކާއި، ޢިމާރާތުގެ ހާލަތު ބަޔާންކޮށް އާ ޢިމާރާތެއް އެޅޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސުމާބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނު. އަދީ މީގެ އިތުރުން ޑެންޓަރ ސަރވިސް ފުރިހަމަޔަށް ލިބޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސުމާއި، އިމާރާތުގައި ކުރަންހުރިމަރާމާތު ތައް އަވަސްކޮށްދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވި

ތަފްސީލް
Jan 31st

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓްގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން 30 ޖެނުއަރީ 2019 ވަނަ ދުވަހު ޓްރާންސްޕޯރޓް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި މިބައްދަލުވުމުގައި ކޫއްޑޫ އެއަރޕޯރޓްގެ ޚިދްމަތާއި، ތެލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތްތަކުގެ ފެންވަރު ދައްކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ އެކަމާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވުނު. ޚާއްޞަކޮށް ބަނދަރުގެ މައްސަލަ ފާހަގަކުރެއްވި. މީގެ އިތުރުން ފެރީނިޒާމުގެ ހާލަތު ހިއްސާކޮށް އަތޮޅުގެ ދެކޮނު ބިތަށް ދަތުރުކުރާ ފެރީގެ ޚިދްމަތް ރަނގަޅުކުރުމާއި، ތިނަދޫ ގެ ފެރީ ތިނަދޫގަ މަޑުކުރާ ވަގުތު އިތުރުމާބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނު.

ތަފްސީލް
Jan 31st

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މިފްކޯގެ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން 30 ޖެނުއަރީ 2019 ވަނަ ދުވަހު މިފްކޯގެ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި. މި ބައްދަލުވުމުގައި ބޮޓަލިން ޕްލާންޓްއާއި، ޒީރޯ ޕްލާސްޓިކް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނު. އަދި ފަޅުރަށްތަކާއި މީހުންއުޅޭ ރަށްތަކުގެ ގޮނޑުދޮށް ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝަވަރާކުރެވުނު. އަދި ހަމަ އެއާއެކު އަތޮޅުގެ ނެރުބައްތި ރަށްރަށުގެ މަގުބައްތި ޖެހުމުގެ ޕްރޮގްރާމް އާއިބެހޭ ގޮތުން ވެސް މަޝްވަރާކުރެވުނު.

ތަފްސީލް
Jan 31st

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ 03ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 73ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ބާއްވައިފި

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 73 ވަނަ ބައްދަލުވުން   29 ޖެނުއަރީ 2019 ( އަންގާރަ ދުވަސް ) އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ވަނީ ބޭއްވިފައި. މި ބައްދަލުވުމުން ނިމުނު ކަންތައްތަކަކީ: ޔޫތު އެމްޕަވަރމަންޓް ސޮސައިޓީ ފޯރ މާމެންދޫ އިން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއާއިބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން  ނިންމެވި ގޮތް:         ޔޫތު އެމްޕަވަރމަންޓް ސޮސައިޓީ ފޯރ މާމެންދޫއިން އިސްނަގައިގެން މާމެންދޫ ކަނބަލުންނާއި ކަނޑުހުޅުދޫ ކަނބަލުންގެ މެދުގައި އޮންނަ ވޮލީ މެޗުގެ ދަތުރުގެ އިންތިޒާމް އަތޮޅުކައުންސިލުން ހަމަޖެއްސުމަށް އެދިފައިވާތީ، އެސިޓީގެ [...]

ތަފްސީލް
Jan 30th

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނޫސް ބަޔާން

Noosbayaan

ތަފްސީލް
Jan 29th

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އޭ.ޑީ.ކޭ ގެ އެމް.ޑީ އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މާލެވަޑައިގެންނެވި ޓީމުގެ ބޭފުޅުން  އޭ.ޑީ.ކޭ ގެ އެމްޑީ އާއި މިއަދު ބައްދަލުކުރެއްވި.   މި ބައްދަލުވުމުގައި އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލާއި އޭޑީކޭ އާއި ކައުންސިލް ގުޅިގެން ހެލްތް ޕްރޮގްރާމް ތަކެއް ހިންގުމާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވުނު. އަދި އޭޑީކޭ ގެ ޖެނެރަލް ޓްރޭޑް ގެ ބްރާންޗެއް ގއ. އަތޮޅުގައި ޤާއިމުކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނު.

ތަފްސީލް
Jan 29th

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ކަސްޓަމްސްގެ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މާލެވަޑައިގެންނެވި ޓީމުގެ ބޭފުޅުން ކަސްޓަމްސްގެ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އަޙުމަދު ނުއުމާން އާއި މިއަދު ބައްދަލުކުރެއްވި.   މި ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއަޔާގެ ރިޔާސީ ވަޢުދުގައި ހިމެނޭ ހުވަދު އަތޮޅުގައި ހަދާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕޯރޓް އަދި އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯރޓް އާއި ގުޅިގެން ކަސްޓަމްސްއިން ކުރެވެން ހުރި ކަންތައްތަކާބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނު. އަދި މީގެ އިތުރުން ކޫއްޑޫ އެއަރޕޯރޓަށް އެއަރ ކާރގޯ ގެނައުމުގެ ޚިދްމަތް ފެށުމުގެ މުހިންމުކަމާއި، ބެހޭގޮތުން ވެސް މަޝްވަރާކުރެވުނު.

ތަފްސީލް