Jul 14th

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 96 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުން

96 vana bahdhaluvumuge ninmun

ތަފްސީލް
Jul 11th

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ 03ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 96ވަނަ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 96 ވަނަ ބައްދަލުވުން  10 ޖުލައި 2019 ވީ ބުދަ ދުވަހު 13:45 ގައި ބޭއްވިފައިވެ އެވެ. މި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނީ މިއަތޮޅު ދާންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުން މަޝްވަރާކޮށް ނިމުނު ކަންތައްތަކަކީ:- އެޖެންޑާ އައިޓަމް:1 96 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން ނިންމެވި ގޮތް:           މިބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށް ރިޔާޞަތުން ރައީސް އަޙުމަދު ފުއާދު ހުށަހެޅުއްވުމުން ކައުންސިލަރ ޙުސައިންއާދަމް ހުށަހެޅުއްވި، އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގައި [...]

ތަފްސީލް
Jul 11th

އަތޮޅު ކައުންސިލް އިން ބާއްވާ ކައުންސިލް އަހަރީ މަހާސިންތާ ބޭއްވުމަށްޓަކައި އަތޮޅު ކައުންސިލުން ދާންދޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކޮށްފި

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އަހަރީ މަހާސިންތާ ބޭއްވުމަށް ރަށެއް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ރަށްރަށަށް ހުޅުވާލެވުނު ފުރުސަތުގައި ހަމަ އެކަނި މިއަތޮޅު ދާންދޫއިން މަހާސިންތާ ބޭއްވުމަށް  ޝައުޤުވެރިވެ ވަޑައިގެން އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީ، 10 ޖުލައި 2019 ވަނަ ދުވަހު 9:45 ގައި ދާންދޫއަށް  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޓީމެއް ވަޑައިގެންނެވި އެވެ. މި ޓީމުގައި ހިނެމިވަޑައިގަންނަވަނީ  ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙުމަދު ފުއާދު، ނާއިބްރައީސް އަޙުމަދު ނަޒްމީން ، ކައުންސިލަރ ޙުސައިންއާދަމް، ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ޑިރެކްޓަރ މުޙަންމަދު ނަޞީރު ޢަލީ، ކައުންސިލްގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މުޙަންމަދު [...]

ތަފްސީލް
Jul 11th

އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް ގއ. ނިލަންދޫގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ ކައުންސިލުން ނިލަންދޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކޮށްފި

އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް މިއަތޮޅު ނިލަންދޫގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ، 10 ޖުލައި 2019 ވަނަ ދުވަހު 9:45 ގައި ނިލަންދޫ އަށް ކައުންސިލްގެ ޓީމެއް ވަޑައިގެންނެވި . މި ޓީމުގައި ހިނެމިވަޑައިގަންނަވަނީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙުމަދު ފުއާދު، ނައިބްރައީސް އަޙުމަދު ނަޒްމީން، ކައުންިސލަރ ޙުސައިން އާދަމް، ކައުންިސލްގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ޑިރެކްޓަރ މުޙަންމަދު ނަޞީރު ޢަލީ، ކައުންސިލްގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މުޙަންމަދު ޙަސަން، އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަޙުމަދު ޙަސަން ދީދީ، އެސިސްޓެންޓް ރިސާރޗް އޮފިސަރ ޢަލީ އިބްރާހީމް، އެސިސްޓެންޓް [...]

ތަފްސީލް
Jul 07th

އަތޮޅުކައުންސިލާއި ސްޓޭޓްހައުސްގެ އޭސީ މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން ހަވާލުކުރުން

  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ އާއި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ސްޓޭޓްހައުސްގެ އެއަރކަންޑިޝަން މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން އައުޓްސޯސް ހިންގުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ ނިންމެވުމާއި އެއްގޮތަށް 2018 ގައި އެމަސައްކަތް ކުރި ކުންފުންޏާއިއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމާއި ގުޅިގެން އައުޓްސޯސްކޮށް މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އާންމުކޮށް އިއުލާންކޮށް ހުށަހެޅިފައިވާ ބިޑްތައް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބިޑްކޮމިޓީގެ 2 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި އިވެލުއޭޓްކޮށް އެންމެ މަތިން މާރކްސް ލިބުނު މުއްކު ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ އާއި އެމަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި 3 ޖުލައި [...]

ތަފްސީލް
Jul 07th

އަތޮޅުގޭގެ އޭސީ މަރާމާތުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުން

Atholhu geyge Ac ehbasvunthan

ތަފްސީލް
Jul 07th

އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ އޭސީ މަރާމާތުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުން

cauncil idhaaraage AC ehbas vun

ތަފްސީލް
Jul 03rd

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ 03ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 95ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުން

95 vana bahdhaluvun

ތަފްސީލް
Jul 03rd

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ 03ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 95ވަނަ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 95 ވަނަ ބައްދަލުވުން 02 ޖުލައި 2019 އަންގާރަ ދުވަހު ހެނދުނު 10:30 ގައި ވަނީ ބޭއްވިފައި. މި ބައްދަލުވުމުން ނިންމި ކަންތައްތަކަކީ: – އެޖެންޑާ އައިޓަމް:1 93 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން ނިންމެވި ގޮތް:           މިބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށް ރިޔާޞަތުން ނާއިބުރައީސް އަޙުމަދު ނަޒުމީން ހުށަހެޅުއްވުމުން ކައުންސިލަރ ޙުސައިންއާދަމް ހުށަހެޅުއްވި، މިހިނގާ ޖުލައި 12 އިން 13އަށް ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ގއ.އަތޮޅުމަޙާސިންތާ ފަސްކުރުން އެޖެންޑާއަށް އިތުރުކުރުމަށްފަހު، މިބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ [...]

ތަފްސީލް