Mar 03rd

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ 03ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 76ވަނަ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 76 ވަނަ ބައްދަލުވުން  20 ފެބްރުއަރީ 2019 ގައި އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުން ނިމުނު ކަންތައްތަކަކީ :- 76 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން ނިންމެވި ގޮތް:              މިބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އަހުމަދު ފުއާދު ހުށަހެޅުއްވުމުން އެއްވެސް ކައުންސިލަރަކު އެޖެންޑާއަށް އިސްލާހެއް ހުށަހަޅުއްވާފައިނުވާތީ، ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާގުން ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރެވުނެވެ. އެޖެންޑާ އައިޓަމް:2 ރައީސުލް ޖުމުހޫރިއްޔާއަށް ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ދަންނަވަންޖެހޭ ކަންތައްތައް [...]

ތަފްސީލް
Mar 03rd

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ 03ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 75ވަނަ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ 03ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ   75ވަނަ ބައްދަލުވުން 14 ފެބްރުއަރީ 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:30 ގައި ބޭއްވިފައިވެ އެވެ. މި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނީ ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުން ނިމުނު ކަންތައްތަކަކީ:- މާލެއިން ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެޕާރޓްމަންޓްގެ އެގްރީމެންޓް ފައިނަލްކުރުން ނިންމެވި ގޮތް:         ގއ.އަތޮޅުކައުންސިލުން އެއްއަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މާލެއިން ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެގްރީމެންޓަށް އެއްވެސް ކައުންސިލަރަކު އިސްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވާފައިނުވާތީ ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާގުން މާލެއިން [...]

ތަފްސީލް
Feb 26th

“ލާމަރުކަޒީ ދުވަސް 2019 ” ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފި

ލާމަރުކަޒީ ދުވަސް ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް މިއަދު ކައުންސިލް އިދާރާގައި ފާހަގަކޮށްފި. މި ދުވަސް ކޮންމެ އަހަރެއްގައިވެސް ކައުންސިލް އިދާރާއިން ދަނީ ފާހަގަކުރަމުން. . ލާމަރުކަޒީ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ބޭއްވުނު މި ޚާއްޞަ ހަފްލާ ބޭއްވިފައިވަނީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ހޯލުގައި. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފަ އުކާލެވޭ ޕްލާސްޓިކް މަދުކުރުމުގެ ޤައުމީ މަސައްކަތުގައި ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކުރުވުމަށް ، މުވައްޒަފުންނަށް ބިއްލޫރި ފުޅި ޙަވާލުކުރުން އޮތް. އަދި ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބައެއް މުވައްޒަފުންނަށް ޓީޝާރޓް ޙަވާލުކުރުން ވެސް މި [...]

ތަފްސީލް
Feb 22nd

ހުވަދޫބަހުރުވައިން ދައްކާ ވާހަކައާއި، ލިޔާ ލިޔުންތައް އާންމުކޮށް ބަލައިގަތުމަށް ގޮވާލައި، އަތޮޅުކައުންސިލުން ޤަރާރެއް ފާސްކޮށްފި

Huvadhoo bahuruva balaigathumaa behey ggaraaru

ތަފްސީލް
Feb 21st

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ވިލިނގިއްޔަށާއި ކޫއްޑޫއަށް ވަޑައިގެންފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ސާލިޙު 20 ފެބްރުއަރީ 2019 ވީ ބުދަ ދުވަހު ގެ ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައި ވިލިނގިއްޔަށް ވަޑައިގެންނެވި. އެމަނިކުފާނުގެ  މި ދަތުރުފުޅަކީ ކޫއްޑުގައި ބޭއްވި “މަސްދޯނި އެކައުންޓް” އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވުމަށް ޓަކައި ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް. . އެމަނިކުފާނުގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި، ވިލިނގިލި ކައުންސިލާއި އަދި ވިލިނގިލީ މުވައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކޮށްލެއްވި. މި ގޮތުން އަތޮޅުކައުންސިލްގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގެ ތެރޭގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 76 ވަނަ ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވޭ. [...]

ތަފްސީލް
Feb 12th

އޮޑިޓަރޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ބާއްވާ ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓް ޓްރެއިނިންގ އަދި ލީޑަރޝިޕް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމް ފެށިއްޖެ

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ގއ. އަދި ގދ. ގެ އަތޮޅުކައުންސިލްތަކާއި ރަށުކައުންސިލްތަކަށް އަމާޒްކޮށް ބާއްވާ ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓް ޓްރެއިނިންގ އަދި ލީޑަރޝިޕް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް މިއަދު ފެށިއްޖެ. މި ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމް ބޭއްވިފައިވަނީ އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ހޯލުގައި. މި ބައްދަލުވުމުގައި ގދ. ތިނަދޫ ، ވާދޫ، ފަރެސްމާތޮޑާ، ގއ. ވިލިނގިލި، ކޮލަމާފުށި، މާމެންދޫ، ނިލަންދޫ، ދާންދޫ، ދެއްވަދޫ، ކޮނޑޭ، ގެމަނަފުށި، ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލް އަދި  ގއ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިން ބައިވެރިވެފައިވޭ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރި ވެފައިވަނީ [...]

ތަފްސީލް
Feb 10th

ލޯކަލްޤަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީއިން ސިޓީ އަދި އަތޮޅުކައުންސިލްތަކަށް ބާއްވާ މަހާސިންތާގައި ކައުންސިލްގެ ރައީސް ބައިވެރިވެއްޖެ.

ލޯކަލްޤަވަރމަންޓް  އޮތޯރިޓީން ސިޓީ އަދި އަތޮޅުކައުންސިލްތަކަށް އަމާޒްކޮށް ބާއްވާ މަހާސިންތާ މާލޭ ހޮޓެލްޖެންގައި މިއަދު ކުރިއަށް އެބަ ގެންދޭ. މި މަހާ ސިންތާގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙުމަދު ފުއާދު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި. މި މަހާސިންތާ އަކީ އެއް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހިންގޭ މަހާސިންތާ އެއް .

ތަފްސީލް
Feb 10th

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބް ހުވަދުއަތޮޅަށް ވަޑައިގެންފި

ނާއިބްރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ގދ. ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިއަދު 16:00 ގައި މިއަތޮޅު ދާންދޫ އަށް ވަޑައިގެންނެވި އެވެ. ދާންދުއަށް ވަޑައިގެން ދާންދޫ ކައުންސިލް އާއި ބައްދަލުކުރެއްވި އެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތު އޮތީ ދާންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގައެވެ.އެއަށް ފަހު މިއަދު 18:25 ގައި ވިލިނގިއްޔަށް ވަޑައިގެންނެވި އެވެ.   ނާއިބްރައީސްގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި ވިލިނގިއްޔަށް ވަޑައިގެން،  އަތޮޅުތަޢުލީމީ މަރުކަޒަށް ވަޑައިގެން ތަޢުލީމީ މަރުކަޒްގެ އިސްވެރިންނާއި އެ މަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވި އެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ސްކޫލުގެ މާހައުލަކީ [...]

ތަފްސީލް